Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch huyện Thanh Ba, Phú Thọ 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Ba, Phú Thọ, được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Thanh Ba là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Phù Ninh
 • Phía tây giáp huyện Cẩm Khê
 • Phía nam giáp thị xã Phú Thọ và huyện Tam Nông
 • Phía bắc giáp huyện Hạ Hoà và huyện Đoan Hùng.

Huyện Thanh Ba có diện tích 195,0343 km², dân số tháng 12 năm 2019 là 115.758 người và bao gồm các dân tộc: Kinh, Mường, Dao, Cao Lan…
Sau năm 1975, huyện Thanh Ba có thị trấn nông trường Vân Lĩnh và 27 xã: Chí Tiên, Đại An, Đào Giã, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Đông Lĩnh, Đông Thành, Đồng Xuân, Hanh Cù, Hoàng Cương, Khải Xuân, Lương Lỗ, Mạn Lạn, Năng Yên, Ninh Dân, Phương Lĩnh, Quảng Nạp, Sơn Cương, Thái Ninh, Thanh Hà, Thanh Minh, Thanh Vân, Thanh Xá, Võ Lao, Vũ Yển, Yển Khê, Yên Nội.
Sau nhiều lần chia tách, sát nhập. Đến nay, huyện Thanh Ba có 1 thị trấn và 18 xã. Theo đó, quy hoạch huyện Thanh Ba, bao gồm thị trấn Thanh Ba (huyện lỵ) và 18 xã: Chí Tiên, Đại An, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Đông Lĩnh, Đông Thành, Đồng Xuân, Hanh Cù, Hoàng Cương, Khải Xuân, Lương Lỗ, Mạn Lạn, Ninh Dân, Quảng Yên, Sơn Cương, Thanh Hà, Vân Lĩnh, Võ Lao.

Bản đồ huyện Thanh Ba
Bản đồ huyện Thanh Ba

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Thanh Ba

Thanh ba có tiềm năng và thế mạnh về phát triển công nghiệp. với hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện với các tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Tuyến Quốc lộ 2; Quốc lộ 2D và đặc biệt sau khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ được hoàn thành sẽ là động lực lớn để phát triển kinh tế khu vực phía tây Nam của Huyện. Ngoài các khu, Cụm công nghiệp đã được phê duyệt huyện Thanh Ba còn có thể phát triển thêm 01- 02 cụm công nghiệp tại địa bàn xã Quảng Yên, Đại An và Đông Lĩnh.
Trong công tác Quy hoạch sử dụng đất các khu, Cụm Công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 đã được tỉnh phê duyệt tại quyết định 2192/QĐ- UBND ngày 31/8/2021 cụ thể:
Đất khu công nghiệp:

 • Quy hoạch 01 khu công nghiệp Thanh ba nằm trên địa bàn 3 xã: Đại An, Đông Lĩnh, Quảng Yên với diện tích 365 ha;

Đất cụm công nghiệp: Diện tích quy hoạch 261,74 ha, trong đó diện tích hiện trạng 59,95 ha, diện tích tăng thêm là 201,79 ha gồm 4 cụm công nghiệp:

 • Cụm công nghiệp Bãi Ba số 2: trên địa bàn 2 xã Chí Tiên, Sơn Cương với diện tích 75 ha;
 • Cụm công nghiệp Quảng Yên trên địa bàn 2 xã Đại An, Quảng Yên với diện tích 75 ha, trong đó diện tích tăng thêm 75 ha;
 • Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành: trên đìa bàn 2 xã Chí Tiên, Đông Thành, với diện tích 75 ha, trong đó diện tích  hiện trạng 47,92 ha, diện tích tăng thêm 25,71 ha;
 • Cụm công nghiệp làng nghề phía Nam Thanh Ba trên địa bàn 2 xã Đỗ Sơn, Thanh Hà, với diện tích 36,74 ha, trong đó diện tích hiện trạng 11,3 ha, diện tích tăng thêm 25,71 ha .

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phân bổ trên địa bàn huyện Thanh ba đối với đất khu công nghiệp là 75 ha ( Giảm 290 ha), Đất cụm công nghiệp là 245 ha (giảm 16,74 ha). Hiện nay cả 4 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất.
Về tiến độ thực hiện các dự án: Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Cụm công nghiệp Làng nghề phía Nam Thanh ba đã hoàn thành, đưa vào sử dụng diện tích 11,5 ha. Đang tiến hành giải phóng mặt bằng các diện tích được phê duyệt mở rộng; Cụm công nghiệp Bãi Ba số 2 đang thực hiện thi công giải phóng mặt bằng; Đối với cụm công nghiệp Quảng Yên chưa triển khai thực hiện.
Việc tập trung phát triển Cụm công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Thanh Ba nói riêng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Ba

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Thủy với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, bao gồm tổng diện tích đất tự nhiên là 19,465.35 ha, trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2022, huyện Thanh Ba với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 2.084,74 ha, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là  1,916.76 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 155.81 ha.
 • Đất nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 12,17 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Thanh Ba là 64,88 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 11,04 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 53,84 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. (Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử huyện Thanh Ba)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thanh Ba
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thanh Ba

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thanh Ba đang được UBND tỉnh thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Việc thông báo lấy ý kiến nhân dân làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thanh Ba.
Trước đó, tỉnh Phú Thọ cũng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021, huyện Thanh Ba. Theo đó, phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch vói tổng diện tích đất tự nhiên là 19,465.35 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 14,463.53 ha.
 • Đất phi nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 4,766.60 ha.
 • Đất chưa sử dụng theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 235.22 ha.

Kế hoạch thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, diện tích các loại đất cần thu hồi với tổng diện tích 215,82 ha. Trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích 192.12 ha; Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 23.70 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất huyện Thanh Ba trong kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng như sau: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 238.85 ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 9.61 ha; Đất nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 11,02 ha.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba với các nội dung chủ yếu sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch với tổng diện tích đất tự nhiên là 19.465,35 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 14.176,87 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 2.869,13 ha); Đất phi nông nghiệp: 5.057,15 ha; Đất chưa sử dụng: 231,33 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 365,94 ha. Trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp: 335,42 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 104,66 ha); Thu hồi đất phi nông nghiệp: 30,52 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 493,62 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 471,11 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 18,04 ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 4,47 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 4,32 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp là 4,32 ha.
Danh mục dự án thực hiện trong năm 2024 Tổng số 141 dự án, trong đó 33 dự án đăng ký mới và 108 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 22 dự án.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 01/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Thanh Ba.

Quyết định này xác định vị trí và diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất cho huyện Thanh Ba. Cụ thể, các thông tin này được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 với tỷ lệ 1/25.000, kèm theo các nội dung chi tiết trong Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thanh Ba.

Quy hoạch giao thông huyện Thanh Ba

Quy hoạch giao thông huyện Thanh Ba đang nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng; giao thông với mục tiêu phấn đấu sớm đưa huyện Thanh Ba trở thành Thị xã trong tương lai. Dự án “Tuyến đường kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314B và đường tỉnh 314 với khu vực phía Nam của huyện (Giai đoạn 1)” được xây dựng nhằm giảm tải lưu lượng giao thông khu vực nội thị, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông liên hoàn, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương.
Vị trí địa lý của dự án.
Địa điểm thực hiện: Tuyến từ KM0 + 0.0 (Giao với ĐT 314 tại Km 11+500) đến đường bê tông khu 8, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.
Điểm đầu tuyến km 0 + 0.0 (Giao ĐT 314 tại Km 11 + 500)
Điểm cuối Km1 + 994,19 (Giao với đường bê tông khu 8 xã Ninh Dân)
Tổng diện tích đất sử dụng là: 80.724,4m2.

Sơ đồ hướng tuyến của dự án Tuyến đường kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314B và đường tỉnh 314 với khu vực phía Nam của huyện (giai đoạn 1).
Sơ đồ hướng tuyến của dự án Tuyến đường kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314B và đường tỉnh 314 với khu vực phía Nam của huyện (giai đoạn 1).

“Tuyến đường kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314B và đường tỉnh 314 với khu vực phía Nam của huyện (Giai đoạn 1)” tại  Xã Ninh Dân và thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ khi hoàn thành sẽ trở thnahf tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…