Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cầu Ngang (Trà Vinh), gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Cầu Ngang nằm về phía đông nam tỉnh Trà Vinh và nằm bên bờ sông Cổ Chiên và cửa Cung Hầu, có vị trí địa lý:

  • Phía đông và phía bắc giáp huyện Châu Thành
  • Phía tây giáp huyện Trà Cú
  • Phía nam giáp huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Huyện Cầu Ngang có diện tích 325 km², dân số năm 2019 là 121.254 người, mật độ dân số đạt 373 người/km².
Huyện Cầu Ngang có diện tích 325 km², dân số năm 2019 là 121.254 người. Dân số trong thời gian tới được xây dựng trong điều kiện kinh tế – xã hội tăng trưởng đều; tỷ lệ tăng trưởng dân số bình quân giai đoạn từ 2006 – 2010 là 1,3%, giai đoạn 2011 – 2015 là 1,1%, giai đoạn 2016 – 2020 là 1,0%. Tương ứng dân số năm 2010 là 145.332 người, năm 2015 là 153.500 người, năm 2020 là 163.000 người. Huyện có diện tích 325 km² và dân số là 128.000 người. Huyện lỵ là thị trấn Cầu Ngang nằm cách Thành phố Trà Vinh 20 km về hướng đông nam.
Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện: 31.885,97 ha, chiếm 14,39% diện tích toàn tỉnh (221.515 ha); phần lớn đất đai của huyện là đất nông nghiệp, với 27.569,55 ha chiếm 86,463% diện tích tự nhiên của huyện, đất phi nông nghiệp có 4.303,63ha, chiếm 13,5% diện tích đất tự nhiên của huyện, hiện còn 11,79ha đất chưa sử dụng, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên của huyện.
Quy hoạch huyện Cầu Ngang, bao gồm 2 thị trấn: Cầu Ngang (huyện lỵ), Mỹ Long và 13 xã: Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Kim Hòa, Long Sơn, Mỹ Hòa, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Nhị Trường, Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa, Trường Thọ, Vinh Kim.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Cầu Ngang

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cầu Ngang.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Cầu Ngang: Đất nông nghiệp: 25.930,00 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.902,00 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Cầu Ngang gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 885,37 ha
  • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,08 ha

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cầu Ngang tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024, do Uỷ ban nhân dân huyện Cầu Ngang xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) năm 2024
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cầu Ngang

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long đến 2030.
Thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long là hai trong 15 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cầu Ngang. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Mỹ Long và thị trấn Cầu Ngang cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cầu Ngang.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Ngang được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Ngang.
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cầu Ngang, bao gồm: Đất nông nghiệp là 26.444,80 ha; Đất phi nông nghiệp là 6.381,01 ha; Đất chưa sử dụng là 5,29 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Cầu Ngang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ quy hoạch huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) năm 2024
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Cầu Ngang

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cầu Ngang, bao gồm: Đất nông nghiệp: 27.319,92 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.505,89 ha; Đất chưa sử dụng: 5,29 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Cầu Ngang với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 113,05 ha; Đất phi nông nghiệp: 1,00 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cầu Ngang, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 144,07 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 49,96 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,44 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cầu Ngang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cầu Ngang

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang đến 2040

Ngày 07/04/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040.
Theo đó, Vùng huyện Cầu Ngang được quy hoạch với khu vực đô thị hóa tập trung chủ yếu tại thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long. Trong đó, thị trấn Cầu Ngang là thị trấn huyện lỵ, định hướng đến 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, với tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thị trấn Mỹ Long là trung tâm dịch vụ, du lịch gắn với kinh tế biển của huyện Cầu Ngang.
Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…