Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Yên Thế, Bắc Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế (Bắc Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 28/02/2023

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 744 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế và giao thông, phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị Bố Hạ, Mỏ Trạng, Cầu Gồ và các xã trên địa bàn huyện.
Vị trí huyện Yên Thế

Quy hoạch huyện Yên Thế với diện tích 301,26 km2, bao gồm 2 thị trấn: Phồn Xương (huyện lỵ), Bố Hạ và 17 xã: An Thượng, Canh Nậu, Đông Sơn, Đồng Hưu, Đồng Kỳ, Đồng Lạc, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Đồng Vương, Hồng Kỳ, Hương Vỹ, Tam Hiệp, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tân Sỏi, Tiến Thắng, Xuân Lương.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Yên Thế

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Yên Thế nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Theo đó, cụm công nghiệp Đông Sơn có diện tích 25ha, địa điểm tại địa bàn xã Đông Sơn, huyện Yên Thế. Cụm công nghiệp Đông Sơn có ranh giới phía Bắc giáp dân cư thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn; phía Nam giáp sông Thương; phía Đông giáp sông Thương; phía Tây giáp sông Thương.

Các ngành nghề dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp bao gồm: Chế biến nông, lâm sản, điện tử, may mặc, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ (không thu hút ngành sản xuất, tái chế giấy và các ngành nghề phát sinh nhiều nước thải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường). Cụm công nghiệp Đông Sơn có tổng mức đầu tư 257 tỷ đồng, do Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý IV/2022 đến quý II/2023 thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa. Từ quý II/2023 đến quý II/2024 thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải tập trung, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Từ quý II/2024 đến quý IV/2024 hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60%.

Trước đó, Ngày 05/10/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Theo đó, cụm công nghiệp Tân Sỏi có diện tích 20ha, có địa điểm tại địa bàn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế. Cụm công nghiệp Tân Sỏi có ranh giới phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng thôn Tân An và đường tỉnh 294; phía Nam giáp ngòi Phúc Hòa; phía Đông giáp ruộng canh tác của thôn Tân An; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng của các thôn xã Tân Sỏi. Các ngành nghề dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp bao gồm: May mặc, điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông, lâm sản. Cụm công nghiệp Tân Sỏi có tổng mức đầu tư 241,517 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 – kế hoạch sử dụng đất, huyện Yên Thế

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế với các nội dung chủ yếu như sau:
Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ quy hoạch được xác định cụ thể như sau: Đất nông nghiệp: 22,925.18 ha; Đất phi nông nghiệp: 7,680.86 ha; Đất chưa sử dụng: 37.63 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2,533.11 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 244.62 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 6.96 ha.
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất phi nông nghiệp: 2.37 ha
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Yên thế, tỉnh Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Yên thế, tỉnh Bắc Giang

Ngày 17/3/2022 UBND tỉnh Bắc Gian ban hành Quyết định 258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể:
Đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 25.458,29 ha xuống còn 23.252,71 ha, trong đó, đất trồng lúa điều chỉnh từ 4.331,97 ha xuống còn 3.483,63 ha; đất trồng cây hàng năm khác từ 1.391,74 ha xuống còn 1.253,35 ha; đất trồng cây lâu năm từ 6.264,51 ha xuống còn 6.194,52 ha; đất rừng sản xuất từ 12.760,33 ha xuống còn 11.495,37 ha; đất nuôi trồng thủy sản từ 416,25 ha xuống còn 386,44 ha; đất nông nghiệp khác từ 21,49 ha lên 167,40 ha.Bên cạnh đó, điều chỉnh đất phi nông nghiệp từ 5.145,38 ha lên 7.355,33 ha. Điều chỉnh đất chưa sử dụng từ 40,00 ha xuống còn 35,63 ha.
Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.205,57 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 323,21 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 7,70 ha.
Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất phi nông nghiệp là 4,37 ha, trong đó đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,00 ha; đất phát triển hạ tầng 2,37 ha.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 518/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Thế.
Theo quyết định được phê duyệt, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Yên Thế là 30.643,67 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 25.073,85 ha, đất phi nông nghiệp 5.529,82 ha, đất chưa sử dụng 40 ha.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Thế
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Thế

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Thế có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của địa phương. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Mới đây, tỉnh Bắc Giang cũng ban hành quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất : Đất ở, Đất nông nghiệp, Đất phi nông nghiệp, Đất sản xuất kinh doanh, ..

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 10/04/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Thế.
Cụ thể, phân bổ diện tích các loại đất, đất nông nghiệp là 24.971,54 ha, đất phi nông nghiệp 5.632,13 ha, đất chưa sử dụng 40,00 ha.
Đối với thu hồi đất, đất nông nghiệp là 287,31 ha, đất phi nông nghiệp 6,50 ha.
Đối với chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 486,75 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 33,60 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 1,80 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Thế.
Quyết định nêu rõ, UBND huyện Yên Thế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Thế và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Quy hoạch giao thông huyện Yên Thế

Quy hoạch giao thông huyện Yên Thế được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế.
Giao thông huyện Yên Thế có Quốc lộ 17 chạy theo hướng từ huyện Tân Yên sang huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, đoạn đi qua huyện Yên Thể dài khoảng 20km. Quy mô hiện nay không phù hợp với nhu cầu thực tế, cần nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III theo quy hoạch để thuận tiện giao thông
Đường giao thông cấp tỉnh:

 • Đường tỉnh 292: Tuyến đường chính nối huyện Yên Thế với Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.
 • Đường tỉnh 242: Tuyến đường nối huyện TT Bố Hạ của huyện Yên Thế với huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.
 • Đường tỉnh 294: Kết nối Yên Thế với huyện Yên Thế, huyện Hiệp Hòa, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đoạn qua huyện Yên Thế
 • Đường tỉnh Mỏ Trạng – Thiện Kỵ: Kết nối huyện Yên Thế với huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Thị trấn Mỏ Trạng đến 2030

Thị trấn Mỏ Trạng là trung tâm cụm xã nằm phía Bắc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, cách Quốc lộ 1A và đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn (trục hành lang phát triển kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng) khoảng 27km; Do đó từ thị trấn Mỏ Trạng dễ dàng tiếp cận Quốc lộ 1A và đi Thái Nguyên bằng tỉnh lộ 292; đi Lạng Sơn và  thị trấn Bố Hạ bằng tỉnh lộ 268.
Theo quy hoạch, thị trấn Mỏ trạng là trung tâm thương mại dịch vụ, chuyển giao công nghệ của 5 xã vùng cao gồm: Tam Tiến, Canh Mậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Xuân Lương. Tổng diện tích 5 xã là 15.423 ha.
Thị trấn Mỏ Trạng mang các tính chất sau:

 • Là trung tâm kinh tế – xã hội của tiểu vùng phía Bắc huyện Yên Thế.
 • Là trung tâm thương mại, dịch vụ của tiểu vùng phía Bắc huyện Yên Thế.
 • Là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của tiểu vùng phía Bắc huyện Yên Thế.
 • Là trung tâm sản xuất tiểu thủ công nghiệp; trung tâm khuyến nông, khuyến lâm của tiểu vùng phía Bắc huyện Yên Thế.
Sơ đồ định hướng phát triển không gian thị trấn Mỏ Trạng
Sơ đồ định hướng phát triển không gian thị trấn Mỏ Trạng

Về định hướng phát triển không gian, thị trấn Mỏ Trạng được xác định phát triển thành 2 khu vực được liên kết chủ yếu bằng tỉnh lộ 292.

 • Khu trung tâm phía Bắc, được xây dựng trên khu đất tương đối thuận lợi gần khu dân cư hiện trạng với chức năng là trung tâm về văn hóa – chính trị.
 • Khu trung tâm phía Nam được xác định là trung tâm phát triển về kinh tế, thương mại, dịch vụ và dân cư mới về phía Ga Mỏ Trạng.

Về định hướng phát triển hạ tầng giao thông trị trấn Mỏ Trạng xác định giao thông đối ngoại gồm 2 tuyến tỉnh lộ  292 và đường huyện 268. Tỉnh lộ 292 (mặt cắt 2-2) có bề rộng mặt cắt rộng 25.00m và tuyến đường huyện 268 (mặt cắt 3 – 3) bề rộng mặt cắt rộng 21.50m.
Giao thông đường sắt sẽ nâng cấp đưa vào sử dụng trở lại tuyến đường sắt Hà Nội -Thái Nguyên phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế khu vực. Do đó đoạn đi qua khu vực Mỏ Trạng cũng sẽ được nâng cấp, đồng thời nâng cấp mở rộng quy mô nhà ga hiện tại thành ga hàng hóa phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị, diện tích nhà ga khoảng 9700m2.
Vị trí các tuyến đường được quy hoạch thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Thế.

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bố Hạ đến 2035

Ngày 3/11/2021, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 1186/QĐ_UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).
Theo quyết định, Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Bố Hạ, xã Tân Sỏi, thôn Cầu Gụ, thôn Bo Chợ của xã Đông Sơn; ranh giới nghiên cứu được giới hạn như sau:

 • Phía Bắc: Giáp xã Hương Vỹ và xã Đồng Kỳ;
 • Phía Nam: Giáp xã Tiên Lục của huyện Lạng Giang và xã Phúc Hòa của huyện Tân Yên;
 • Phía Đông: Giáp xã Đông Sơn của huyện Yên Thế, xã Nghĩa Hưng và xã Đào Mỹ của huyện Lạng Giang;
 • Phía Tây: Giáp xã Đồng Lạc và xã Đồng Tâm

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.484ha. Dân số đến năm 2030 khoảng 20.000 người; đến năm 2035 khoảng 30.000 người.
Tính chất quy hoạch được xác định Là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Định hướng phát triển không gian thị trấn Bố Hạ: Theo nội dung quy hoạch, lấy khu vực Trung tâm của thị trấn Bố Hạ hiện có làm cơ sở hạt nhân để phát triển các khu chức năng, hướng phát triển về phía Tây và một phần phía Nam, tạo thành 3 cụm đô thị chính:

 • Cụm thứ nhất: Thị trấn Bố Hạ hiện hữu, phát triển theo hướng chỉnh trang đô thị, ưu tiên phát triển các hạng mục công trình đô thị, thương mại dịch vụ và nhà ở.
 • Cụm thứ hai: Cụm đô thị mới phát triển theo trục Bắc Nam mới, hướng kết nối sang huyện Lạng Giang; phát triển đô thị mới, kết hợp dịch vụ thương mại, bến cảng, du lịch sinh thái ven sông….
 • Cụm thứ 3: Phát triển đô thị kết hợp dịch vụ, công nghiệp tại Tân Sỏi, khu vực đầu mối giao thông tiếp giáp phía Tây. Đề xuất xây dựng một cầu mới kết nối qua sông Thương, kết nối với huyện Lạng Giang vào tuyến ĐT295, tạo ra sự thông thương, kích cầu phát triển đối trọng với huyện Lạng Giang, hai bên bờ sông Thương; trong giai đoạn dài hạn đề xuất hai tuyến cầu kết nối cụm đô thị 1 và 2 với cụm đô thị 3 qua sông Sỏi.
Sơ đồ định hướng không gian đô thị thị trấn Bố Hạ
Sơ đồ định hướng không gian đô thị thị trấn Bố Hạ

Quy hoạch phát triển công nghiệp thị trấn Bố Hạ: Tổng diện tích đất dành phát triển công nghiệp tại thị trấn Bố Hạ khoảng 52,35ha. Chia làm 4 cụm:

 • Cụm công nghiệp phía Đông Bắc khoảng 6,35ha;
 • Cụm công nghiệp phía Tây (cụm công nghiệp Tân Sỏi) khoảng 19,4ha;
 • Cụm cơ sở sản xuất kinh doanh tổ dân phố Tân Xuân khoảng 4,2ha;
 • Khu vực kho hàng, bến bãi dọc theo tuyến sông Thương khoảng 22,4ha, ưu tiên công nghiệp sạch.

Quy hoạch phát triển đô thị thị trấn Bố Hạ: Quy hoạch phát triển đô thị được xác định gồm 4 khu đô thị mới gồm:

 • Khu đô thị mới số 1 nằm tại phân khu đô thị số 2: Diện tích khoảng 60ha, bao gồm các khu chức năng chủ yếu sau: nhà ở chia lô, biệt thự, chung cư và nhà ở hiện trạng cải tạo, cây xanh,… Khu trung tâm dịch vụ thương mại – văn hoá – thể thao – cây xanh;
 • Khu đô thị mới số 2 nằm phía Đông thị trấn: Có diện tích khoảng 40,82ha, bao gồm các chức năng đất ở mới, đất ở hiện trạng và đất công nghiệp.
 • Khu dân cư mới số 3 nằm phía Đông Nam thị trấn: Có vị trí tiếp giáp với khu vực bến bãi và TMDV ven sông Thương, có tổng diện tích toàn khu là 13,48ha.
 • Khu dân cư mới số 4 nằm phía Tây Bắc thị trấn, thuộc phân khu Tân Sỏi: Có diện tích toàn khu là 13,44ha.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…