Thứ Tư, Tháng Năm 31, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeThông tin quy hoạchBản đồ quy hoạchBản đồ quy hoạch - Kế hoạch huyện Vân Hồ (Sơn La)...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch huyện Vân Hồ (Sơn La) năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Vân Hồ (Sơn La) gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 17/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Vân Hồ là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Sơn La, nằm ở phía đông nam tỉnh Sơn La, có vị trí địa lý:

Toàn huyện có khoảng hơn 55.797 dân (2013), với diện tích 979,84 km², mật độ dân số đạt khoảng 57 người/km². Diện tích đất nông nghiệp: 63.841 ha, đất phi nông nghiệp: 2.871 ha, đất chưa sử dụng: 31.272 ha.
Huyện Vân Hồ được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 2013, theo Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh 97.984 ha diện tích tự nhiên và 55.797 nhân khẩu, gồm 14 xã: Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông, Mường Men, Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa, Vân Hồ và Xuân Nha thuộc huyện Mộc Châu. Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ đặt tại Tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ.
Quy hoạch Huyện Vân Hồ, bao gồm 14 xã: Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông, Mường Men, Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa, Vân Hồ (huyện lỵ) và Xuân Nha.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Vân Hồ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 15/8/2022, UBND huyện Vân Hồ ban hành Thông báo số 2082/TB-UBND về việc Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Hồ sơ công bố, công khai bao gồm:

 • Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Hồ.
 • Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Vân Hồ.
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vân Hồ.
 • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Hồ.
 • Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích công trình dự án đã được phê duyệt trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Hồ.
 • Các bản đồ chuyên đề

Trước đó, ngày 3/8/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Hồ.
Theo quyết định, Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 bao gồm diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 98.195,7 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 90.718,17 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6.650,46 ha
 • Đất chưa sử dụng: 827,09 ha,
Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) năm 2023

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.875,59 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 10,50 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,13 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Diện tích đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 1.582,60 ha.
 • Diện tích đất đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 73,20 ha.

Vị trí, diện tích đất các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Hồ được Uỷ ban nhân dân huyện Vân Hồ xác lập.
Untitled 7 1
Ngoài ra, trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Vân Hồ.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Yên được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Cũng theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 1bao gồm diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 98.288,9 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 90.123,11 ha, chiếm 91,69%.
 • Đất phi nông nghiệp: 6.122,52 ha, chiếm 6,23%.
 • Đất chưa sử dụng: 2.043,28 ha, chiếm 2,08%.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.383,37 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,13 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022

 • Đất nông nghiệp: 2.383,37 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 25,87 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022

 • Diện tích đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 410,0 ha.
 • Diện tích đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 32,83 ha.

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Vân Hồ xác lập.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vân Hồ
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vân Hồ

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2791/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vân Hồ.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Vân Hồ với tổng diện tích tự nhiên: 98.288,91 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 90.412,89 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.452,56 ha; Đất chưa sử dụng: 2.423,47 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Vân Hồ với tổng diện tích thu hồi đất: 1.759,67 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 1.727,57 ha; Đất phi nông nghiệp: 32,10 ha; (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Vân Hồ, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.726,0 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,13 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với tổng diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng là 115,92 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 97,7 ha; Đất phi nông nghiệp: 18,22 ha. (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Vân Hồ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch huyện Mường Ảng (Điện Biên) năm 2023
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Vân Hồ
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Vân Hồ

Thông tin quy hoạch tại huyện Vân Hồ

Ngày 10/8/2021, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm cụ thể hóa quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ- TTg ngày 21/8/2006, chấp thuận bổ sung tại Công văn số 03/TTg-CN ngày 04/01/2021.
Mục tiêu nhằm đảm bảo xây dựng phát triển phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Sơn La. Khu công nghiệp Vân Hồ nằm tại bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cách tuyến đường Quốc lộ 6 khoảng l,5km, có vị trí giáp ranh như sau:

 • Phía Bắc giáp địa giới hành chính 02 huyện Mộc Châu, Vân Hồ;
 • Phía Nam giáp đất lâm nghiệp bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ;
 • Phía Đông giáp đất lâm nghiệp bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ;
 • Phía Tây giáp đất lâm nghiệp bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ.

Quy mô lập quy hoạch với tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 300 ha bao gồm diện tích bản Thuông Cuông từ ranh giới giữa 02 huyện Mộc Châu với Vân Hồ cho đến hết thung lũng mận Vân Hồ. Tổng diện tích lập quy hoạch phân khu khoảng 240,0 ha.
Trong đó:

 • Quy hoạch khu ở công nhân và hạ tầng xã hội: 23,4 ha;
 • Quy hoạch khu công nghiệp: 216,6 ha;
 • Quy mô lao động: 2.300 – 4.000 người;
 • Quy mô dân số hiện trạng: 145 hộ với 692 nhân khẩu.
Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch thành phố Vinh (Nghệ An) năm 2023

Vị trí và diện tích khu côn nghiệp Vân Hồ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vân Hồ.
Mới đây, Ngày 06/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ, với những nội dung cụ thể như sau:

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ là khu du lịch văn hóa sinh thái suối thân thiện hấp dẫn, phát triển thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và cũng là nơi lưu giữ và quảng bá văn hóa vùng Tây Bắc, đáp ứng các nhu cầu của địa phương, vùng lân cận và du khách; góp phần phát triển du lịch, kinh tế xã hội huyện Vân Hồ.
Khu vực lập quy hoạch thuộc tiểu khu Sao Đỏ 1, Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, ranh giới quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc giáp cánh đồng Sao Đỏ; Phía Tây giáp Trung tâm du lịch trọng điểm thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; Phía Đông giáp đường chính hướng Bắc Nam,Trung tâm hành chính – chính trị huyện Vân Hồ; Phía Nam giáp tuyến đường trục chính ven suối phía Bắc, Trung tâm hành chính – chính trị huyện Vân Hồ.
Quy mô diện tích lập quy hoạch chi tiết 1/500: Khoảng 71,0 ha, trong đó: Diện tích thuộc Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh: Khoảng 58,5 ha; Diện tích thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh: Khoảng 12,5 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 3500 – 4000 người.
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ là  khu đô thị, du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ phía Bắc của đô thị Vân Hồ, có cấu trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, đồng bộ trong hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với đầy đủ các dịch vụ tiện ích xã hội, trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục, không gian cộng đồng, công viên cây xanh, thể dục thể thao, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… và cũng là nơi lưu giữ và quảng bá văn hóa vùng Tây Bắc, đáp ứng các nhu cầu của địa phương, vùng lân cận và du khách; góp phần phát triển du lịch, kinh tế – xã hội huyện Vân Hồ./.

Tài liệu kèm theo:

ĐINH VĂN KHIÊN
ĐINH VĂN KHIÊNhttps://meeymap.com/
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.
Có thể bạn quan tâm
- Advertisment -spot_img
Bài viết liên quan