Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm: Xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Kiên Hải nằm ngoài khơi vùng biển Tây Nam. Huyện Kiên Hải có diện tích 24,81 km², dân số năm 2020 là 17.644 người, mật độ dân số đạt 711 người/km².
Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện, cách thành phố Rạch Giá 30 km với khoảng 1 giờ ngồi tàu cao tốc và 2 giờ ngồi tàu gỗ. Xã có diện tích nhỏ nhất, chỉ rộng khoảng 4 km², đỉnh cao nhất là 395 m. Số dân trên 4 ngàn người, họ sinh sống bằng nghề làm vườn, đánh bắt và chế biến thuỷ hải sản. Hòn Tre có nhiều nơi phong cảnh rất hữu tình như Bãi Chén, Động Dừa, Đuôi Hà Bá,… Trong tương lai Hòn Tre sẽ trở thành khu du lịch sinh thái mới của tỉnh Kiên Giang.
Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề biển. Các đảo của huyện Kiên Hải vẫn còn sơ khai, nhiều phong cảnh đẹp mang đậm nét thiên nhiên.
Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Huyện Kiên Hải được thành lập ngày 14 tháng 1 năm 1983 theo Quyết định số 04-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, bao gồm 6 xã: Bà Lụa, Hòa Đốc, Hòn Nghệ (trung tâm huyện lỵ), Hòn Tre, Lại Sơn và Nam Du.
Ngày 27 tháng 9 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 107-HĐBT. Theo đó:

 • Đổi tên xã Nam Du thành xã An Sơn
 • Đổi tên xã Bà Lụa thành xã Sơn Hải
 • Đổi tên xã Hòa Đốc thành xã Tiên Hải.

Ngày 24 tháng 5 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 92-HĐBT. Theo đó, chuyển xã Tiên Hải về huyện Hà Tiên quản lý.
Ngày 17 tháng 8 năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2000/NĐ-CP. Theo đó, chuyển 2 xã Hòn Nghệ và Sơn Hải về huyện Kiên Lương quản lý.
Huyện còn lại 3 xã: An Sơn, Hòn Tre (huyện lỵ) và Lại Sơn.
Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2005/NĐ-CP. Theo đó, tái lập xã Nam Du trên cơ sở điều chỉnh 440 ha diện tích tự nhiên và 5.484 người của xã An Sơn. Huyện Kiên Hải có 4 xã trực thuộc như hiện nay.
Quy hoạch Huyện Kiên Hải, bao gồm 4 xã: An Sơn, Hòn Tre (huyện lỵ), Lại Sơn và Nam Du.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 7/7/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kiên Hải.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Kiên Hải được xác định với tổng diện tích 2.532,36 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Kiên Hải gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 347,73 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 14,53 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha

Diện tích đưa đất vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Kiên Hải:

 • Đất nông nghiệp: 212,22 ha
 • Đất phi nông nghiệp là: 139,96 ha.

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kiên Hải tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Hải xác lập dưới đây.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Hòn Tre đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kiên Hải
Cũng theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Kiên Hải.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch của huyện Kiên Hải với tổng diện tích tự nhiên: 2.474,91 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 1.832,61 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 334,98 ha;
 • Đất chưa sử dụng: 307,32 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm kế hoạch 2022 của huyện Kiên Hải năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 15,35 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 1,27 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 102,22 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Kiên Hải với loại đất phi nông nghiệp là: 48,43 ha.
Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Kiên Hải có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Kiên Hải được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 1.869,66 ha; đất phi nông nghiệp là 3.06,05 ha; Đất chưa sử dụng: 302,49 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2024 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 18,39 ha; đất phi nông nghiệp là 1,27 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 59,97 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0 ha.Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Kiên Hải được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024, huyện Kiên Hải:
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Kiên Hải năm 2024.
Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024 của huyện Kiên Hải được tỉnh Kiên Giang phê duyệt gồm các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch và hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn huyện Kiên Hải.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…