Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thị xã An Nhơn, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, phát triển đô thị. Cập nhật đến 28/02/2024.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Thị xã An Nhơn có vị trí địa lý:

 • Phía Đông giáp huyện Tuy Phước
 • Phía Tây giáp các huyện Tây Sơn, Vân Canh
 • Phía Nam giáp các huyện Tuy Phước, Vân Canh
 • Phía Bắc giáp huyện Phù Cát.

Theo thống kê năm 2019, thị xã có diện tích 242,7 km², dân số là 175.709 người, mật độ dân số đạt 724 người/km². Trung tâm hành chính của thị xã đặt tại phường Bình Định (thị trấn Bình Định trước đây).
Thị xã An Nhơn có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành và 10 xã: Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ, Nhơn Phong, Nhơn Phúc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ.
Thị xã An Nhơn có hệ thống giao thông kinh tế rất thuận lợi: có đường quốc lộ 1A, quốc lộ 19 và đường sắt Bắc – Nam đi xuyên qua, tạo điều kiện cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá trong và ngoài tỉnh.
Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định và dự án Đường cao tốc Bình Định – Nha Trang đi qua đang được xây dựng.

Thông tin quy hoạch tại thị xã An Nhơn

Về quy hoạch, ngày 14/11/2019, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 4252/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035.
Theo quy quyết định, phạm vi lập quy hoạch nghiên cứu trên toàn ranh giới hành chính thị xã An Nhơn hiện nay với tổng diện tích tự nhiên 24.449,36 ha. Giai đoạn lập quy hoạch: Ngắn hạn đến năm 2025; dài hạn đến năm 2035.
Mô hình phát triển đô thị được xác định như sau:
Định hướng mô hình phát triển đô thị đơn trung tâm, đa cực, phát triển theo hệ thống giao thông, bao gồm:

 • Khu vực trung tâm đô thị là phường Bình Định; các khu vực phát triển bao gồm một phần Nhơn Hưng, Nhơn An, một phần Nhơn Hoà.
 • Cực phát triển phía Bắc xác định Phường Đập Đá làm hạt nhân phát triển, các khu vực xung quanh bao gồm Nhơn Thành, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn An, một phần Nhơn Hưng.
 • Cực phát triển mới ở phía Nam là Nhơn Hòa, hỗ trợ cho khu vực Bình Định, Nhơn Thọ và hành lang công nghiệp dọc Quốc lộ 19.
 • Cực phát triển phía Tây lấy Nhơn Phúc làm cực phát triển, hỗ trợ các xã Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, trục tác động là ĐT 636 (Gò Bồi – Lai Nghi).

Trước đó, UBND tỉnh của đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Quy mô dân số tính toán cho khu vực quy hoạch khoảng 30.000 dân.
Theo Quyết định, toàn bộ khu vực quy hoạch được chia thành 4 đơn vị ở (tiểu khu) và các khu chức năng như sau:

 • Tiểu khu 1 (khu vực thôn Trung Ái): Giới hạn bởi Quốc lộ 19, sông An Tượng, sống Bàu Nâu, ruộng lúa phía Bắc. Diện tích 134,31 ha. Quy mô dân số quy hoạch khoảng 10.416 người.
 • Tiểu khu 2 (khu vực thôn Tân Hòa): giới hạn bởi Quốc lộ 19, sống Bàu Nâu, đường khu vực từ cầu Trường Thi đến Quốc lộ 19. Diện tích: 146,92 ha. Dân số quy hoạch khoảng 3.942 người.
 • Tiểu khu 3 (khu vực thôn Nghiễm Hòa, An Lộc và Hòa Nghi): giới hạn bởi sông Bàu Nâu, ruộng lúa và dân cư. Diện tích: 143,08 ha. Dân số quy hoạch khoảng 11.104 người.
 • Tiểu khu 4 (khu vực thôn Huỳnh Kim): giới hạn bởi Quốc lộ 19, sông Trường Thi, suối và ruộng lúa. Diện tích: 53,23 ha. Dân số quy hoạch khoảng 4.500 người.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thị xã An Nhơn.
Theo Điều 1 của Quyết định số 83/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 thị xã An Nhơn được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên 24.449,44 ha, thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.382,57 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 39,60 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 64,32 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn thời kỳ 2021-2030.

Bản đồ quy hoạch thị xã An Nhơn, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã An Nhơn

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng năm kỳ 2021 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm của thị xã như: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất Thị xã An Nhơn được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 20/06/2022 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1953/QĐ_UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã An Nhơn.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã An Nhơn được xác định với tổng diện tích 24.449,40 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 16.439,09 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 7.082,39 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 927,92 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của thị xã An Nhơn được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 726,05 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 113,17 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 40,80 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 680,24 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 39,60 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 31,30 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 • Đất nông nghiệp: 0,86 ha
 • Đất phi nông nghiệp:  41,27 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của thị xã An Nhơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã.

Bản đồ quy hoạch thị xã An Nhơn, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã An Nhơn

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Vào ngày 23/05/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1799/QĐ-UBND để phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã An Nhơn.

Theo quyết định này, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm bao gồm đất nông nghiệp hơn 19.602,47 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.733,00 ha, và đất chưa sử dụng khoảng 113,08 ha.

Thông tin về vị trí và diện tích của các khu đất được đưa vào sử dụng trong kế hoạch năm 2023 của thị xã An Nhơn đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cùng với Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất tương ứng.

Quy hoạch Định hướng tổ chức không gian thị xã An Nhơn đến 2035

Định hướng không gian nội thị và ngoại thị:

 • Đến năm 2025, thị xã An Nhơn có 10 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường và 5 xã (bao gồm 5 phường hiện trạng và nâng cấp 5 xã đạt tiêu chuẩn phường là Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và 5 xã còn lại);
 • Đến 2035 thị xã An Nhơn phát triển ổn định cơ cấu hành chính nội ngoại thị, không phát sinh đơn vị hành chính mới.
 • Trong giai đoạn 2020 – 2025, Thị xã An Nhơn xác định đầu tư 5 xã: Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc và Nhơn Thọ trở thành phường; xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn phường Bình Định, Nhơn Hưng đồng bộ, theo hướng hiện đại, trở thành khu đô thị trung tâm của TP An Nhơn trong tương lai, nhằm tạo tiền đề cho đầu tư phát triển theo hướng đô thị loại II.

Lộ trình cụ thể là đến năm 2023, Thị xã An Nhơn được Bộ Xây dựng đánh giá đạt đô thị loại III, với khu vực đánh giá gồm: Khu vực nội thị gồm 5 phường hiện có và 5 xã dự kiến thành lập phường; khu vực ngoại thị là 5 xã còn lại; đến cuối năm 2024, đầu năm 2025, TX An Nhơn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố trực thuộc tỉnh.

Định hướng các trung tâm chuyên ngành:

 • Trung tâm hành chính: Giữ nguyên vị trí hiện nay, bổ sung để đáp ứng các chỉ tiêu đô thị loại III.
 • Trung tâm dịch vụ công nghiệp: Thuộc khu vực phát triển công nghiệp ở phía Nam Quốc lộ 19 diện tích khoảng 54 ha.
 • Trung tâm dịch vụ vận tải cấp vùng: Tại khu vực phía Tây, khu vực cụm công nghiệp Nhơn Tân.
 • Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng: Phía Tây tuyến tránh Quốc lộ 1, diện tích khoảng 50 ha;
 • Chợ đầu mối nông sản theo hướng kết hợp cung cấp cho toàn khu vực bao gồm: An Nhơn, phía Tây huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn; vị trí dự kiến tại khu vực Nhơn An, kết hợp với bến xe mới.
 • Trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cấp đô thị: Trung tâm phía Nam tại khu vực Nhơn Hưng, Bắc phường Bình Định hiện nay.
 • Trung tâm giáo dục cấp tiểu vùng: là khu vực Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định hiện hữu, sẽ nâng cấp theo quy hoạch ngành trong giai đoạn sau.
 • Các trung tâm chuyên ngành khác cấp đô thị được bổ sung bao gồm: Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp đô thị: khu vực Bình Định và Đập Đá; Trung tâm y tế An Nhơn là trung tâm y tế cấp đô thị; Trung tâm văn hoá cấp đô thị định hướng tại khu vực phường Bình Định. Trung tâm giáo dục cấp đô thị bao gồm các trường Trung học phổ thông hiện hữu và xây dựng mới.

Quy hoạch giao thông thị xã An Nhơn

Giao thông đối ngoại:

 • Tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc Bắc – Nam; tuyến Quy Nhơn – Pleiku: Cập nhập hướng tuyến, lộ giới theo quy hoạch phát triển hệ thống giao thông quốc gia.
 • Quốc lộ 1: Dài 12,5km định hướng chuyển thành đường đô thị, lộ giới qua khu vực Nhơn Thành và Đập Đá là 30m; lộ giới qua khu vực Nhơn Hưng, Bình Định là 32m; lộ giới đoạn từ giao tuyến tránh qua khu vực Nhơn Hoà 52m. Tuyến tránh Quốc lộ 1 đã xây dựng, lộ giới 52m, bố trí đường gom ngoài lộ giới.
 • Quốc lộ 19, 19B: Nâng cấp theo định hướng quy hoạch phát triển giao thông quốc gia.
 • Tuyến đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội nối dài: Từ Nhơn Thành đi Khu kinh tế Nhơn Hội qua đô thị có lộ giới 65m.
 • Đường ĐT 638 (đường phía Tây tỉnh, có một đoạn trùng tuyến với trục chính Bắc – Nam số 1) lộ giới theo dự án đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuyến ĐT 631 (Gò Bồi – Lai Nghi), quy hoạch điều chỉnh lộ giới là 30m, đoạn trong đô thị là đường Ngô Gia Tự có lộ giới 17,5m – 20,0m.

Giao thông nội đô thị: Các tuyến đường chính đô thị khác có lộ giới từ 12m, 20m, 24m, 32m.

 • Điều chỉnh vị trí bến xe khách tại Nhơn Hưng sang tại vị trí phía Đông Bắc của nút giao tuyến tránh Quốc lộ 1 và tuyến Đông – Tây, gần chợ đầu mối phục vụ cho toàn đô thị.
 • Quy mô đạt bến loại 2. Chuyển đổi khu vực bến xe hiện nay thành khu dịch vụ – thương mại cao cấp.

Đến năm 2025, thị xã cơ bản hoàn thành thông tuyến các trục giao thông chính gồm: Bắc – Nam số 1, Bắc – Nam số 2, Bắc – Nam số 3; trục Đông – Tây (Nhơn Phong – Nhơn Hưng – Nhơn Khánh – Nhơn Thọ); tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; tuyến đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông; tuyến N4 nối dài về phía Đông; tuyến đường Nhơn Thành – Đập Đá (đoạn từ đường trục Khu kinh tế nối dài đến khu dân cư Đông Bàn Thành 3); tuyến đường kết nối Nhơn Hậu – Nhơn Mỹ (đoạn từ đường sắt đến Cụm công nghiệp Thiết Tràng)… Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường chính nhằm nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa và tạo sự liên kết giữa các khu vực và các phường, xã.

Quy hoạch phát triển công nghiệp thị xã An Nhơn

Trên địa bàn thị xã An Nhơn có các khu công nghiệp và cụm công nghiệp sau:
– Khu công nghiệp Nhơn Hòa
– Cụm công nghiệp: Gò Đá Trắng, Phường Bình Định, Nhơn Phong, Thanh Liêm, Tân Đức, Gò Sơn, Đồi Hoả Sơn, Thắng Công, Nhơn Tân, An Mơ.
Ngoài ra, trên địa bạn Thị xã An Nhơn còn có rất nhiều làm nghề truyền thống gồm:

 • Làng nghề Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu
 • Làng nghề Gốm Vân Sơn
 • Làng nghề Bún tươi Ngãi Chánh
 • Làng nghề Rèn Tây Phương Danh
 • Làng nghề Đúc kim loại Bằng Châu
 • Làng nghề Rượu Bàu Đá
 • Làng nghề Nón lá Gò Găng
 • Làng nghề Bánh tráng Trường Cửu
 • Làng nghề Bún khô, Bánh tráng An Thái
 • Làng nghề Đậu khuôn Vạn Thuận
 • Làng nghề Cốm nếp An Lợi
 • Làng nghề Bánh ướt, Bánh hỏi Nhơn Thuận
 • Làng nghề Tăm nhang Bả Canh
 • Làng nghề Đan tre Đông Lâm
 • Làng nghề Đan tre Đại Bình
 • Làng nghề Nón lá Nghĩa Hòa
 • Làng nghề Nón lá Đại An
 • Làng nghề Nón lá Tân Nghi
 • Làng nghề Nón lá Thuận Đức
 • Làng Mai cảnh Háo Đức
 • Làng Mai cảnh Thanh Liêm.

Tới đây, UBND tỉnh Bình Định định hướng quy hoạch thêm 30 khu công nghiệp trên toàn tỉnh. Trong đó, thị xã An Nhơn có các khu và cụm công nghiệp mới sẽ được quy hoạch gồm:

 • CCN Nhơn Tân – Thôn Nam Tượng I, II, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn
 • CCN Thắng Công – Thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn
 • CCN Tân Đức – Thôn Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…