Thông tin quy hoạch

Quyết định là gì? Nội dung và cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định?

Quyết định là loại văn bản có tính chất đặc biệt, nó vừa là văn bản quy phạm pháp luật, vừa là cơ quan áp dụng pháp luật. Tài liệu này được ban hành bởi một người có thẩm quyền.

Quyết định được dùng để đưa ra các biện pháp, thể chế, quy định nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc để giải quyết công việc hàng ngày của người, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tài liệu này được ban hành bởi một người có thẩm quyền.

Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quy định của Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật 2015, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định là:

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, mục sư; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; tổng kiểm toán nhà nước; UBND các cấp;

Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật.

Những người này bao gồm: chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; người đứng đầu các cơ quan chính phủ khác, các đơn vị sự nghiệp phi lợi nhuận của thỏa thuận; người được uỷ quyền…

Quyết định là loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có thể là văn bản quy phạm pháp luật hoặc đơn áp dụng quy phạm pháp luật.

Ban hành để thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc của cơ quan khác có thẩm quyền ban hành để giải quyết công việc của cơ quan.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, tùy theo chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính của loại văn bản quy phạm pháp luật gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. các khu vực và thành phố.

Một số đoạn văn mẫu sử dụng từ Quyết định tiếng Anh cho khách hàng sử dụng trong giao tiếp:

– Quyết định quản trị là sự lựa chọn của chủ thể Quyết định đối với một hoạt động nhất định một số khả năng tiến hành công việc cụ thể trong những hoàn cảnh nhất định nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức

– Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quản lý hành chính nhà nước

– Chủ tịch nước ra quyết định công bố: động viên toàn dân hoặc cục bộ, ban bố và bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở một nơi đông dân, nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội không họp được; Các vấn đề còn lại thuộc thẩm quyền của tổng thống.

– Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định:

Các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên của chính phủ, chính quyền địa phương và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền. của Thủ tướng Chính phủ;

Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Chánh Kiểm toán nhà nước ra quyết định quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, thủ tục kiểm toán, hồ sơ kiểm toán.

2. Các loại giải pháp trong thực tế:

Đối với các quyết định là văn bản quy phạm pháp luật, tuỳ theo thẩm quyền của từng chủ thể mà nội dung của quyết định được ban hành để giải quyết các vấn đề khác nhau:

Quyết định của Chủ tịch nước:

Quyết định huy động chung hoặc cục bộ, ban bố hoặc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp nhưng phải căn cứ vào quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội; ban bố hoặc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội không họp được; hoặc các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Các biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của chính quyền và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; cách thức làm việc với các thành viên của chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác

Các biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nó được ban hành để thiết lập chuẩn mực kiểm toán nhà nước, thủ tục kiểm toán và hồ sơ kiểm toán

UBND huyện

Được ban hành để quy định chi tiết các điều kiện, điểm được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Thủ trưởng về phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách quốc phòng, an ninh trong quyết toán và biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong quyết toán

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ra quyết định điều chỉnh các vấn đề được phân công

– Đối với quyết định là văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định là văn bản có hiệu lực thi hành được các chủ thể ủy quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do luật định. Vì vậy, các giải pháp được sử dụng để giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau

Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự:

Đây đều là những việc liên quan đến việc dùng người trong cơ quan như tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen, bãi nhiệm…

Trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính:

Hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khác để xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, người vi phạm hành chính.

Quyết định dùng để giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Một quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo được coi là hợp pháp và có hiệu lực thi hành phải đáp ứng các yêu cầu cả về nội dung và hình thức.

Quyết định trong lĩnh vực tố tụng

Trong trường hợp này, quyết định được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định: thụ lý vụ án dân sự, thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định tạm đình chỉ việc ủy ​​quyền trường hợp…

Giải pháp trong lĩnh vực đất đai

Nó được sử dụng trong các trường hợp như: phê duyệt quy hoạch; sử dụng đất đai; cấp phát; quy định về giá đất

Ngoài nội dung vừa đề cập, giải pháp được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác như: Xây dựng, quốc tịch; giáo dục…

3. Quyết định có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật như đã phân tích ở trên. Quyết định có thể là văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản quy phạm pháp luật.

Nhưng dù quyết định thuộc loại văn bản nào thì đó vẫn là văn bản quy phạm pháp luật, bởi nếu phân loại văn bản quy phạm pháp luật sẽ chia thành hai loại: văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật.

– Quyết định trong văn bản quy phạm pháp luật: Do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và bảo đảm việc thi hành; nội dung Quyết định là quy phạm pháp luật; và được trình bày theo trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

– Quyết định về văn bản QPPL: chứa đựng nội dung mệnh lệnh đối với một cá nhân, tổ chức cụ thể, cụ thể; quyết định này được thực hiện một lần trên thực tế; được ban hành theo hình thức và trình tự do pháp luật quy định; và được cấp bởi người có thẩm quyền.

4. Căn cứ ra quyết định:

Khác với văn bản hành chính, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu sự điều chỉnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Văn bản điều chỉnh, cụ thể là Khoản 1 Điều 61 Nghị định 34/2016/Nghị định điều chỉnh Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực hoặc đã được công bố có hiệu lực pháp lý cao hơn. hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ để tiết lộ tài liệu, bao gồm cả tài liệu pháp lýbạnPháp luật xác định thẩm quyền và chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó thì hành vi pháp lý có hiệu lực pháp lý cao hơn nội dung và cơ sở của pháp luật.Huh? Phát hành tài liệu.

Như vậy, đối với văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ ban hành phải là văn bản quy phạm pháp luật chứ không phải căn cứ vào thực tiễn cũng như ý kiến ​​của cơ quan chuyên môn hay cơ quan khác.

Trình tự căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng ban hành văn bản, sau đó căn cứ vào văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung.

Tóm lại, hiện nay việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản hành chính đều có quy định cụ thể về căn cứ ban hành nhưng chưa có hướng dẫn văn bản nào viết trước, văn bản nào viết sau. , trường hợp văn bản sửa đổi, bổ sung thì ghi như thế nào?

Theo Meey Map, việc sắp xếp căn bản là sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật trước, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn sắp xếp trước, sau đó mới đến văn bản có hiệu lực pháp luật. Văn bản có khung pháp lý thấp hơn (luật, rồi nghị định, thông tư…). Trong trường hợp hai văn bản có hiệu lực pháp lý như nhau thì nên theo thứ tự khi ban hành, văn bản nào ban hành trước thì ra lệnh trước, văn bản ban hành sau thì ra lệnh sau.

Về thể thức kỹ thuật trình bày căn cứ ban hành văn bản hành chính sử dụng kiểu chữ nghiêng, cuối mỗi căn cứ là dấu chấm phẩy, cuối mỗi căn cứ là dấu chấm (đây là quy định mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về việc lưu giữ hồ sơ.

Phần kết luận: Trong công việc của cơ quan hành chính nhà nước, việc ban hành quyết định hành chính là công việc thường xuyên, số lượng quyết định hành chính được ban hành là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay, định nghĩa về căn cứ ban hành quyết định hành chính vẫn chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, cần nắm rõ các quy định của pháp luật nêu trên để áp dụng cho phù hợp.

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

c 718 1681288496 7517

Bản đồ quy hoạch Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Giồng Riềng. Chúng tôi hi…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…