Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Đoan Hùng, Phú Thọ 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Đoan Hùng là một huyện đồi núi trung du, nằm tại ngã ba ranh giới giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 • Phía tây giáp huyện Hạ Hòa
 • Phía nam giáp huyện Thanh Ba và huyện Phù Ninh
 • Phía bắc giáp huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Huyện có diện tích tự nhiên của huyện Đoan Hùng là 302,4 km² và dân số, theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 01 tháng 4 năm 2009, là 103.413 người.
Ngày 5 tháng 7 năm 1977, huyện Đoan Hùng được hợp nhất với 2 huyện Thanh Ba, Hạ Hòa 7 xã: Minh Phú, Tiên Phú, Trạm Thản, Chân Mộng, Vụ Quang, Liên Hoa, Phú Mỹ của huyện Phù Ninh thành huyện Sông Lô.
Ngày 22 tháng 10 năm 1980, trả 4 xã: Trạm Thản, Tiên Phú, Liên Hoa, Phú Mỹ về huyện Phong Châu, huyện Đoan Hùng được tái lập từ huyện Sông Lô (do chia huyện Sông Lô thành 2 huyện là Đoan Hùng và Thanh Hòa).
Sau nhiều lần chia tách, sát nhập. Đến nay, huyện Đoan Hùng có 1 thị trấn và 21. Theo đó, Quy hoạch huyện Đoan Hùng, bao gồm: thị trấn Đoan Hùng (huyện lỵ) và 21 xã: Bằng Doãn, Bằng Luân, Ca Đình, Chân Mộng, Chí Đám, Hợp Nhất, Hùng Long, Hùng Xuyên, Minh Lương, Minh Phú, Minh Tiến, Ngọc Quan, Phú Lâm, Phúc Lai, Sóc Đăng, Tây Cốc, Tiêu Sơn, Vân Đồn, Vân Du, Vụ Quang, Yên Kiện.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Đoan Hùng

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung 4 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020.
Theo đó, kéo dài thời hạn quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020 đến khi quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.
Huyện Đoan Hùng được phê duyệt bổ sung 01 Cụm công nghiệp Nam Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, quy mô 69 ha, vị trí trên địa bàn xã Vân Đồn và xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng.
Việc được bổ sung thêm 01 Cụm công nghiệp góp phần thúc đất phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Đoan Hùng nói riêng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất huyện Đoan Hùng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định Số 2191/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Đoan Hùng.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đoan Hùng với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, bao gồm tổng diện tích đất tự nhiên là 30.285,21 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 23.765,60 ha, chiếm 78,47% tổng diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp: 6.433,06 ha, chiếm 21,24% tổng diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng: 86,55 ha, chiếm 0,29% tổng diện tích tự nhiên.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến 2030 huyện Đoan Hùng với tổng diện tích là 3.589,97 ha, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.028,38 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.551,01 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 10,59 ha.
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch là 1,71 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 0,17 ha; Đất phi nông nghiệp: 1,54 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử huyện Đoan Hùng)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Đoan Hùng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Đoan Hùng

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Đoan Hùng đang được UBND tỉnh thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Việc thông báo lấy ý kiến nhân dân làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đoan Hùng.
Trước đó, tại quyết định số 2191/QĐ-UBND thì kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Đoan Hùng được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên là 30.285,21 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 25.489,45 ha.
 • Đất phi nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 4.708,05 ha.
 • Đất chưa sử dụng theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 87,71 ha.

Kế hoạch thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Đoan Hùng với diện tích các loại đất cần thu hồi với tổng diện tích 246,43 ha. Trong đó:

 • Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích 231,58 ha.
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 14,85 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Đoan Hùng xác định các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng như sau:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 302,31 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 9,44 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 3,62 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Năm 2024 khai thác đưa vào sử dụng 0,55 ha cho các mục đích phi nông nghiệp.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3566/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đoan Hùng. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đoan Hùng với các nội dung chủ yếu sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Đoan Hùng với tổng diện tích đất tự nhiên là 30.285,21 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 25.265,12 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 2.785,33 ha); Đất phi nông nghiệp: 4.935,69 ha; Đất chưa sử dụng: 84,40 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 340,35 ha. Trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp: 320,35 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 81,27 ha); Thu hồi đất phi nông nghiệp: 20,00 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 551,51 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 499,51 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 130,81 ha); Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 12,00 ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 2,73 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 3,83 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp là 3,83 ha.
Danh mục dự án thực hiện trong năm 2024 Tổng số 117 dự án, trong đó 19 dự án đăng ký mới và 98 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 13 dự án.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2024:

Vào ngày 22/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đoan Hùng.

Thông tin về vị trí và diện tích các khu vực đất cần chuyển mục đích sử dụng đã được xác định thông qua bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tỷ lệ 1:25.000, cùng với Báo cáo thuyết minh tổng hợp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đoan Hùng.

Quy hoạch giao thông huyện Đoan Hùng

Quy hoạch giao thông huyện Đoan Hùng, có Quốc lộ 2, Quốc lộ 70, Quốc lộ 70B và các đường tỉnh chạy qua địa bàn huyện. Đây là những tuyến giao thông huyết mạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế – văn hoá giữa các địa phương trong và ngoài huyện.
Quốc lộ 2 có điểm đầu tại ngã ba Phù Lỗ (giao với km 18 quốc lộ 3) huyện Sóc Sơn, Hà Nội và điểm cuối tại cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chạy qua địa bàn huyện Đoan Hùng là 22,15 km, quy mô đường cấp III miền núi.
Quốc lộ 70 nổi Yên Bái với Phú Thọ và Lào Cai, chạy qua địa bàn huyện Đoan Hùng là 23,3 km đã được cải tạo nâng cấp với quy mô đường cấp IV miền núi.
Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình, chạy qua địa bàn huyện Đoan Hùng là 7 km đã được cải tạo nâng cấp với quy mô đường cấp IV miền núi.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…