Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Huyện Lộc Hà nằm ở Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh có tọa độ địa lý: 18023’10” – 18032’40” vĩ độ Bắc, 105048’45” – 105055’36” kinh độ Đông.

Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 11.697,31 ha, toàn huyện có 11 đơn vị hành chính cấp xã và 1 thị trấn.

Huyện Lộc Hà có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Lộc Hà (huyện lỵ) và 11 xã: Bình An, Hộ Độ, Hồng Lộc, Ích Hậu, Mai Phụ, Phù Lưu, Tân Lộc, Thạch Châu, Thạch Kim, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Lộc Hà

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Can Lộc nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Hà Tĩnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy địa bàn.
Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà, định hướng phát triển hạ tầng giao thông được thực hiện cụ thể như sau:
Đường bộ:

 • Quốc lộ 15B, Quốc lộ ven biển và Quốc lộ 281 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12,0m, mặt đường rộng 11,0m.
 • Đường tỉnh 547, Đường tỉnh 548, Đường tỉnh lộ 7 cũ (đường Hồng Hậu) định hướng đến năm 2035 cải tạo, nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Đến năm 2050 nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.
 • Đường tỉnh 549 đến năm 2035 cải tạo, nâng cấp mở rộng đoạn từ điểm giao QL.281 tại xã Thạch Bằng, đến điểm cuối tại bãi biển xã Thạch Kim đạt tiêu chuẩn đường đô thị. Đến năm 2050 nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường đô thị.
 • Đường huyện: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường huyện lên cấp IV đồng bằng và quy hoạch 03 tuyến mới lên cấp IV đồng bằng (thực hiện phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn).
 • Đường liên xã, đường xã: Nâng cấp toàn bộ mạng lưới đường liên xã, đường xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (thực hiện phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn).
 • Giao thông đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch: Được xác định trong quy hoạch xây dựng đô thị, Cụm công nghiệp, khu du lịch,…
 • Bến xe: Xây dựng 1 bến xe tại tuyến Quốc lộ ven biển với quy mô dự kiến từ 3 ÷ 5ha.
 • Bãi đỗ xe: Tuân thủ quy hoạch bãi đỗ xe đã được xác định trong các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện đã được phê duyệt.

Đường thủy:

 • Quy hoạch các tuyến đường sông: Thực hiện theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Hà Tĩnh.
 • Bến thủy nội địa: Quy hoạch 2 bến thủy nội địa tại thị trấn Lộc Hà và xã Hộ Độ.
 • Cảng: Xây dựng, nâng cấp Cảng Thạch Kim.

Về quy hoạch đô thị:

Thị trấn Lộc Hà: Quy mô diện tích: 9,39 km2. Dự báo dân số nội thị đến năm 2025: khoảng 10.400 người; đến năm 2035: khoảng 13.900 người.
Loại đô thị: Định hướng phát triển thành đô thị loại IV.
Tính chất đô thị: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện. Tập trung thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại dịch vụ, làm điểm đến cho vùng huyện. Xây dựng đô thị Lộc Hà là trung tâm cho các vùng phát triển trong huyện, là đầu mối cho du khách thập phương.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch công nghiệp huyện Lộc Hà được xác định theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt.
Ngoài 02 cụm Công nghiệp tập trung đã được quy hoạch xây dựng (Cụm công nghiệp Thạch Kim, Cụm công nghiệp Thạch Bằng); quy hoạch thêm 2 cụm Công nghiệp mới khoảng 110ha tại các xã Bình An, Thịnh Lộc và Hồng Lộc.
Theo Kế hoạch phát triển năm 2023, huyện Lộc Hà tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư để tăng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Gia Lách (giai đoạn 1) và kêu gọi thu hút các nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng KCN Gia Lách (Giai đoạn 2); đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Lĩnh. Triển khai đề án thành lập các cụm công nghiệp Xuân Mỹ, Xuân Phổ và đôn đốc hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của HĐND huyện.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/3/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Lộc Hà.
Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Lộc Hà được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 11.697,31 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 7.085,42 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 4.490,32 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 121,58 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.402,44 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 35,80 ha; Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 8,41 ha.
Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 243,41 ha; Đất phi nông nghiệp: 195,69 ha
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Lộc Hà.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lộc Hà
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lộc Hà

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Lộc Hà đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 26/4/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lộc Hà.
Tại Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lộc Hà bao gồm diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện với tổng diện tích đất tự nhiên 11.697,31 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp: 7.740,51 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.445,42 ha; Đất chưa sử dụng: 511,39 ha
Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện Lộc Hà có 108 công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Lộc Hà.

Quy hoạch vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 25/3/2020, UBND huyện Lộc Hà đã ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 và công bố bản vẽ quy hoạch tại các nút giao thông quan trọng trên địa bàn huyện.

Phạm vi, ranh giới: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Lộc Hà (gồm có: Thị trấn Lộc Hà và các xã: Ích Hậu, Phù Lưu, Hồng Lộc, Bình An, Tân Lộc, Thịnh Lộc, Thạch Kim, Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ, Hộ Độ); Với tổng diện tích tự nhiên: 117,43 km.

 • Phía Bắc giáp: Huyện Nghi Xuân.
 • Phía Nam giáp: Huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.
 • Phía Tây giáp: Huyện Can Lộc.
 • Phía Đông: Biển Đông.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh. Phát huy thế mạnh, vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về nông nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong phát triển kinh tế – xã hội.
Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở kinh tế – xã hội (như Cụm công nghiệp, khu thương mại, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội…) khung hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện để phát triển kinh tế – xã hội của huyện Lộc Hà theo hướng cân bằng và bền vững.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Related Posts

Quy hoach tinh Tra Vinh.webp

Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2024-2030, tầm nhìn đến 2050

XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT TẠI ĐÂY Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Trà Vinh được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm…

untitled 16168229773451386931118

Bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch sử dụng đất và các…

untitled 16183711773141621150662

Bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

Ban do quy hoach su dung dat quan Hoang Mai

Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm Bản đồ Quận Hoàng Mai, Hà Nội Map khổ lớn hay bản đồ hành chính các Phường tại Hoàng Mai, Hà Nội nhằm tra cứu thông tin…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

ban do vinh quynh

Bản đồ quy hoạch ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Meey Map là công cụ tốt nhất để tra…