Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 28/022024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Vị trí huyện Lục Ngạn

Quy hoạch huyện Lục Ngạn, bao gồm thị trấn Chũ (huyện lỵ) và 28 xã: Biển Động, Biên Sơn, Cấm Sơn, Đèo Gia, Đồng Cốc, Giáp Sơn, Hộ Đáp, Hồng Giang, Kiên Lao, Kiên Thành, Kim Sơn, Mỹ An, Nam Dương, Phì Điền, Phong Minh, Phong Vân, Phú Nhuận, Phượng Sơn, Quý Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Hoa, Tân Lập, Tân Mộc, Tân Quang, Tân Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 kế hoạch sử dụng đất, huyện Lục Ngạn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 732 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn. Nội dung như sau:
Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ quy hoạch được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên huyện Lục Ngạn là: 103.251,37 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 75.444,37 ha; Đất phi nông nghiệp: 27.630,27 ha; Đất chưa sử dụng: 176,73 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.398,79 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.800,00 ha
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 2.218,37 ha; Đất phi nông nghiệp: 31.49 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Ngạn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Ngạn

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn.
Cụ thể, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 75.643,20 ha lên 75.681,76 ha, đất phi nông nghiệp từ 25.213,06 ha lên 27.384,04 ha, đất chưa sử dụng từ 2.395,10 ha xuống còn 185,57 ha.
Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.112,72 ha; chuyển đổi đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 269,65 ha; đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng là 63,50 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 36,52 ha.
Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất nông nghiệp là 2.038,15 ha, đất phi nông nghiệp là 34,64 ha.
UBND huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 27/5/2022 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 517/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lục Ngạn.
Theo quyết định được phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Lục Ngạn là 103.251,37  ha. Trong đó, đất nông nghiệp 74.836,29 ha, đất phi nông nghiệp 26.019,83 ha, đất chưa sử dụng 2.395,25 ha.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lục Ngạn
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lục Ngạn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện  Lục Ngạn có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của địa phương. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn

Quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang để phát triển tạo sự đột phá trong thời gian tới, huyện đang đề xuất, đầu tư một số tuyến giao thông huyết mạch.
Một số dự án giao thông đang được đầu tư như:

  • Dự án xây dựng DDT289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đỉnh, nối QL 31 với DDT293);
  • Xây dựng cầu Chữ trên DDT289, thực hiện trong giai đoạn 2019-2021.
  • Dự án cải tạo, nâng cấp DDT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần
  • Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Lục Nam-Chủ.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 10/04/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lục Ngạn.
Theo đó, phân bổ 103.251,36 ha đất, trong đó đất nông nghiệp là 75.242,60 ha, đất phi nông nghiệp 25.613,73 ha, đất chưa sử dụng 2.395,04 ha.
Thực hiện thu hồi 634,13 ha đất nông nghiệp, 5,16 ha đất phi nông nghiệp, 0,10 ha đất chưa sử dụng.
Đối với chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện chuyển 394,04 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.
Đưa 0,20 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng.
Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lục Ngạn.
Quyết định nêu rõ, UBND huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Ngạn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Thông tin quy hoạch tại huyện Lục Ngạn

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).
Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới xã Phì Điền và một phần các xã Tân Hoa, Giáp Sơn, Tân Quang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp phần còn lại xã Giáp Sơn, xã Tân Hoa; phía Nam giáp xã Tân Quang, xã Đồng Cốc; phía Đông giáp phần còn lại của xã Tân Hoa và QL279; phía Tây giáp xã Giáp Sơn.

Thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn
Thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.845 ha. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 12.000 người và đến năm 2040 khoảng 15.300 người. Đô thị Phì Điền có tính chất là trung tâm hành chính mới của huyện Lục Ngạn, khu vực phát triển đô thị sinh thái, gắn với thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt; kế thừa, khớp nối các dự án, quy hoạch đã được UBND tỉnh và huyện phê duyệt nhưng có xét đến tính phù hợp với bối cảnh phát triển mới về kinh tế – xã hội của huyện và quy hoạch chung thị trấn tương lai cho giai đoạn đến năm 2040. Xem xét mối liên kết phát triển kinh tế – xã hội của khu vực lập quy hoạch với vùng phụ cận. Quy hoạch phải bố trí sử dụng đất các khu chức năng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ bền vững môi trường. Xem xét mối liên kết hạ tầng giữa khu vực xây dựng đô thị với khu dân cư khác trong vùng phụ cận.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…