Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Nghĩa Hành là huyện trung du duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía bắc giáp huyện Tư Nghĩa
 • Phía nam giáp huyện Ba Tơ và thị xã Đức Phổ
 • Phía tây giáp huyện Minh Long
 • Phía đông giáp huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa.

Địa hình trung dung chuyển tiếp từ vùng núi phía Tây đến đồng bằng ở phía Đông. Đồi gò thấp và thoải cao từ 25-200 m. Sông Vệ chảy qua huyện với chiều dài khoảng 30 km, sông Phước Giang khoảng 20 km. Đường tỉnh 627 qua suốt chiều dọc huyện, 14 tuyến đường huyện dài 74 km. Đường xe lửa Bắc Nam qua địa phận huyện hai đoạn ngắn.

 • Diện tích: 234,12 km²
 • Dân số: 100.444 người. Mật độ 429 người/km² (năm 2006)
 • Dân tộc: Kinh (Việt), H’re, Ca Dong.

Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định đi qua đang được xây dựng.
Ngày 24 tháng 8 năm 1981, huyện Nghĩa Hành được tái lập, ban đầu gồm 8 xã: Hành Đức, Hành Dũng, Hành Minh, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Thuận và Hành Tín.
Ngày 19 tháng 2 năm 1986:

 • Chia xã Hành Thuận thành 2 đơn vị hành chính: xã Hành Thuận và thị trấn Chợ Chùa
 • Chia xã Hành Dũng thành 2 xã: Hành Dũng và Hành Nhân
 • Chia xã Hành Đức thành 2 xã: Hành Đức và Hành Trung.

Ngày 30 tháng 6 năm 1989, tỉnh Quảng Ngãi được tái lập từ tỉnh Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hành thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 30 tháng 12 năm 1997, chia xã Hành Tín thành hai xã: Hành Tín Đông và Hành Tín Tây. Huyện Nghĩa Hành có 1 thị trấn và 10 xã như hiện nay.
Quy hoạch Huyện Nghĩa Hành, bao gồm thị trấn Chợ Chùa (huyện lỵ) và 11 xã: Hành Đức, Hành Dũng, Hành Minh, Hành Nhân, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Thuận, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Trung.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hành
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Nghĩa Hành

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 15/09/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định Số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Nghĩa Hành.
Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất huyện Nghĩa Hành được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 23,488,55 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch của huyện Nghĩa Hành, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.200,67 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 52,89 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 18,68 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 7,31 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6,62 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Nghĩa Hành.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nghĩa Hành.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Nghĩa Hành được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 19.632,35 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 3.702,94 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 113,26 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất của huyện Nghĩa Hành trong năm 2022:

 • Thu hồi đất nông nghiệp: 11,35 ha.
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp: 10,07 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, huyện Nghĩa Hành, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6,62 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,08 ha.

Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022.
a) Tổng danh mục các công trình dự án thu hồi đất là 12 công trình, dự án với tổng diện tích là 15,58ha. Trong đó:

 • Có 09 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 14,28ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2001/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.
 • Có 03 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 1,3 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.

b) Danh mục các công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. Có 04 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với diện tích 6,75ha.
Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Trong năm 2022, UBND huyện Nghĩa Hành đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 04 công trình, dự án.
Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nghĩa Hành.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Vào ngày 31/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Nghĩa Hành.

Theo quyết định này, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm 2023 cho huyện Nghĩa Hành như sau: Đất nông nghiệp: hơn 19.602,47 ha, Đất phi nông nghiệp: hơn 3.733,00 ha, Đất chưa sử dụng: khoảng 113,08 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất được đưa vào sử dụng trong kế hoạch năm 2023 của huyện Nghĩa Hành đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất của huyện Nghĩa Hành.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.
Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…