Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nông Cống, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. Cập nhật đến 28/02/2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Huyện Nông Cống nằm ở phía đông nam tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 292,5 km², dân số Năm 2024 là 182.801 người, 87,9% dân số làm nông nghiệp.
Huyện Nông Cống có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Triệu Sơn và huyện Đông Sơn
 • Phía nam giáp thị xã Nghi Sơn
 • Phía tây giáp huyện Như Thanh
 • Phía đông giáp huyện Quảng Xương.

Địa hình huyện chủ yếu là đồng bằng, vùng đồi chiếm 37% diện tích. Sông Yên (sông Chuối), sông Lãng Giang chảy qua địa bàn huyện.
Huyện Nông Cống có quốc lộ 45, tỉnh lộ 505, tỉnh lộ 506, và đường sắt Thống Nhất đi qua.

Đây là địa phương có tuyến đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 và đường cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn đi qua đang được xây dựng.

Quy hoạch huyện Nông Cống, bao gồm thị trấn Nông Cống (huyện lỵ) và 28 xã: Công Chính, Công Liêm, Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Minh Khôi, Minh Nghĩa, Tân Khang, Tân Phúc, Tân Thọ, Tế Lợi, Tế Nông, Tế Thắng, Thăng Bình, Thăng Long, Thăng Thọ, Trung Chính, Trung Thành, Trường Giang, Trường Sơn, Trường Minh, Trường Trung, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Tượng Văn, Vạn Hòa, Vạn Thắng, Vạn Thiện, Yên Mỹ.

Bản đồ quy hoạch huyện Nông Cống, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch không gian huyện Nông Cống đến 2030

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết đinh Số: 3345/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024.
Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch với tổng diện tích tự nhiên: 28.491,41 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.691,21 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 25,20 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 196,64 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 251,02 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Nông Cống.

Bản đồ quy hoạch huyện Nông Cống, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện nông Cống

Về kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 của huyện Nông Cống với tổng diện tích: 28.491,41 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 17.859,75 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.453,63 ha; Đất chưa sử dụng: 1.178,03 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng huyện Nông Cống: Đất nông nghiệp: 0,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,24 ha
Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Nông Cống; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Cống.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Cống được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 28.491,41 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 17.584,46 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 9.745,83 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 1.161,12 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Nông Cống được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 395,80 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 15,42 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 487,40 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 20,34 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 4,33 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện Nông Cống:

 • Đất nông nghiệp: 6,96 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 14,44 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Nông Cống được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

UBND huyện Nông công công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cùng với số liệu kèm theo, gồm:

Bản đồ quy hoạch huyện Nông Cống, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nông Cống

Điều chỉnh cụ bộ quy hoạch chung thị trấn Nông Cống đến 2025

Ngày 15/2/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025.
Theo quyết định, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung được xác định cụ thể như sau:

 • Điều chỉnh lô đất bến xe thị trấn (BX-01, diện tích 3,4 ha) thành đất thương mại tổng hợp.
 • Điều chỉnh lô đất thương mại dịch vụ (TM-DV lô 4, diện tích khoảng 5,1 ha) thành đất bến xe (khoảng 2,1 ha) và đất dân cư mới (khoảng 3,0 ha).
 • Điều chỉnh một phần lô đất DCM-04 thành đất Bưu điện thị trấn Nông Cống diện tích khoảng 100 m2.
 • Điều chỉnh cục bộ một phần lô đất giáo dục ký hiệu GD-01, diện tích khoảng 120 m2 thành đất bưu điện, ký hiệu BD-01.
 • Điều chỉnh một phần (diện tích 0,2 ha) đất công viên cây xanh (lô đất CXCQ-Lô 1) thành đất thương mại dịch vụ tổng hợp.
 • Điều chỉnh một phần (diện tích 0,2 ha) đất dân cư cải tạo (ký hiệu DCCT-20) thành đất thương mại dịch vụ tổng hợp.
 • Điều chỉnh đất Dịch vụ đa chức năng (lô đất DVTH – Lô 06; DVTH – Lô 07) thành đất dân cư kết hợp thương mại dịch vụ.
 • Điều chỉnh Khu đất giáo dục quốc phòng, dịch vụ thương mại và đất ở chia lô (khu vực sân vận động cũ) thành khu đất ở mới và đất giáo dục quốc phòng.
 • Đồng ý giữ lại phần diện tích đất cây xanh thuộc lô đất CXTT-01 (trước đây là đất cây xanh theo quy hoạch chi tiết khu Nam thị trấn được duyệt tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 30/12/2013, được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thành đất giáo dục tại văn bản số 14339/UBNDCN ngày 13/12/2016).
 • Điều chỉnh đất Dịch vụ đa chức năng (lô đất DVTH – Lô 05, diện tích 2,9ha) thành đất dân cư.
 • Điều chỉnh cục bộ một phần lô đất dân cư (theo quy hoạch chung được duyệt tại Quyết định số 4283/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 là đất giáo dục ký hiệu GD-Lô 5, được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thành đất ở chia lô tại văn bản số 14339/UBND-CN ngày 13/12/2016) thành đất thương mại – dịch vụ tổng hợp (diện tích 0,88 ha).
 • Điều chỉnh lô đất hành chính (ký hiệu HC lô 3, diện tích 1,3ha) thành đất dân cư mới.
 • Điều chỉnh các phần đất dôi dư giữa các khu vực dân cư hiện trạng (đã ổn định và đường Bắc Nam 2 thuộc các lô đất DCCT lô 13, DCCT lô 14) thành đất dân cư mới.
 • Điều chỉnh lô đất dự trữ phát triển dân cư mới (DCM-DT lô 6, diện tích 5 ha) thành đất ở dân cư mới (DCM-08).

Vị trí, diện tích các khu đất được điểu chỉnh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Nông Cống.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…