Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nông Cống, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. Cập nhật đến 28/02/2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Huyện Nông Cống nằm ở phía đông nam tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 292,5 km², dân số Năm 2024 là 182.801 người, 87,9% dân số làm nông nghiệp.
Huyện Nông Cống có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Triệu Sơn và huyện Đông Sơn
 • Phía nam giáp thị xã Nghi Sơn
 • Phía tây giáp huyện Như Thanh
 • Phía đông giáp huyện Quảng Xương.

Địa hình huyện chủ yếu là đồng bằng, vùng đồi chiếm 37% diện tích. Sông Yên (sông Chuối), sông Lãng Giang chảy qua địa bàn huyện.
Huyện Nông Cống có quốc lộ 45, tỉnh lộ 505, tỉnh lộ 506, và đường sắt Thống Nhất đi qua.

Đây là địa phương có tuyến đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 và đường cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn đi qua đang được xây dựng.

Quy hoạch huyện Nông Cống, bao gồm thị trấn Nông Cống (huyện lỵ) và 28 xã: Công Chính, Công Liêm, Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Minh Khôi, Minh Nghĩa, Tân Khang, Tân Phúc, Tân Thọ, Tế Lợi, Tế Nông, Tế Thắng, Thăng Bình, Thăng Long, Thăng Thọ, Trung Chính, Trung Thành, Trường Giang, Trường Sơn, Trường Minh, Trường Trung, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Tượng Văn, Vạn Hòa, Vạn Thắng, Vạn Thiện, Yên Mỹ.

Bản đồ quy hoạch không gian huyện Nông Cống đến 2030
Bản đồ quy hoạch không gian huyện Nông Cống đến 2030

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết đinh Số: 3345/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024.
Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch với tổng diện tích tự nhiên: 28.491,41 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.691,21 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 25,20 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 196,64 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 251,02 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Nông Cống.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện nông Cống
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện nông Cống

Về kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 của huyện Nông Cống với tổng diện tích: 28.491,41 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 17.859,75 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.453,63 ha; Đất chưa sử dụng: 1.178,03 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng huyện Nông Cống: Đất nông nghiệp: 0,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,24 ha
Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Nông Cống; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Cống.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Cống được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 28.491,41 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 17.584,46 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 9.745,83 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 1.161,12 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Nông Cống được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 395,80 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 15,42 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 487,40 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 20,34 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 4,33 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện Nông Cống:

 • Đất nông nghiệp: 6,96 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 14,44 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Nông Cống được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

UBND huyện Nông công công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cùng với số liệu kèm theo, gồm:

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nông Cống
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nông Cống

Điều chỉnh cụ bộ quy hoạch chung thị trấn Nông Cống đến 2025

Ngày 15/2/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025.
Theo quyết định, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung được xác định cụ thể như sau:

 • Điều chỉnh lô đất bến xe thị trấn (BX-01, diện tích 3,4 ha) thành đất thương mại tổng hợp.
 • Điều chỉnh lô đất thương mại dịch vụ (TM-DV lô 4, diện tích khoảng 5,1 ha) thành đất bến xe (khoảng 2,1 ha) và đất dân cư mới (khoảng 3,0 ha).
 • Điều chỉnh một phần lô đất DCM-04 thành đất Bưu điện thị trấn Nông Cống diện tích khoảng 100 m2.
 • Điều chỉnh cục bộ một phần lô đất giáo dục ký hiệu GD-01, diện tích khoảng 120 m2 thành đất bưu điện, ký hiệu BD-01.
 • Điều chỉnh một phần (diện tích 0,2 ha) đất công viên cây xanh (lô đất CXCQ-Lô 1) thành đất thương mại dịch vụ tổng hợp.
 • Điều chỉnh một phần (diện tích 0,2 ha) đất dân cư cải tạo (ký hiệu DCCT-20) thành đất thương mại dịch vụ tổng hợp.
 • Điều chỉnh đất Dịch vụ đa chức năng (lô đất DVTH – Lô 06; DVTH – Lô 07) thành đất dân cư kết hợp thương mại dịch vụ.
 • Điều chỉnh Khu đất giáo dục quốc phòng, dịch vụ thương mại và đất ở chia lô (khu vực sân vận động cũ) thành khu đất ở mới và đất giáo dục quốc phòng.
 • Đồng ý giữ lại phần diện tích đất cây xanh thuộc lô đất CXTT-01 (trước đây là đất cây xanh theo quy hoạch chi tiết khu Nam thị trấn được duyệt tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 30/12/2013, được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thành đất giáo dục tại văn bản số 14339/UBNDCN ngày 13/12/2016).
 • Điều chỉnh đất Dịch vụ đa chức năng (lô đất DVTH – Lô 05, diện tích 2,9ha) thành đất dân cư.
 • Điều chỉnh cục bộ một phần lô đất dân cư (theo quy hoạch chung được duyệt tại Quyết định số 4283/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 là đất giáo dục ký hiệu GD-Lô 5, được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thành đất ở chia lô tại văn bản số 14339/UBND-CN ngày 13/12/2016) thành đất thương mại – dịch vụ tổng hợp (diện tích 0,88 ha).
 • Điều chỉnh lô đất hành chính (ký hiệu HC lô 3, diện tích 1,3ha) thành đất dân cư mới.
 • Điều chỉnh các phần đất dôi dư giữa các khu vực dân cư hiện trạng (đã ổn định và đường Bắc Nam 2 thuộc các lô đất DCCT lô 13, DCCT lô 14) thành đất dân cư mới.
 • Điều chỉnh lô đất dự trữ phát triển dân cư mới (DCM-DT lô 6, diện tích 5 ha) thành đất ở dân cư mới (DCM-08).

Vị trí, diện tích các khu đất được điểu chỉnh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Nông Cống.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…