Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Phú Lương (Thái Nguyên) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương (Thái Nguyên), gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023
Huyện Phú Lương nằm ở phía bắc tỉnh Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Đồng Hỷ
  • Phía tây và tây nam giáp huyện Đại Từ
  • Phía nam giáp thành phố Thái Nguyên
  • Phía bắc và tây bắc giáp huyện Định Hóa
  • Phía đông bắc giáp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Huyện Phú Lương có diện tích 350,72 km², dân số năm 2017 là 94.203 người, mật độ dân số đạt 269 người/km².
Quy hoạch Huyện Phú Lương , bao gồm 2 thị trấn: Đu (huyện lỵ), Giang Tiên và 13 xã: Cổ Lũng, Động Đạt, Hợp Thành, Ôn Lương, Phấn Mễ, Phú Đô, Phủ Lý, Tức Tranh, Vô Tranh, Yên Đổ, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Trạch. Được xác định theo bản đồ bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Phú Lương, bản đồ này được UBND huyện Phú Lương công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Quy hoạch giao thông huyện Phú Lương

Quy hoạch giao thông huyện Phú Lương nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Thái Nguyên đến 2030, tầm nhìn đến 2050, với các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, cùng với hệ thống giao thông đô thị như:
Tuyến Quốc lộ 1 B

  • Tuyến Quốc lộ 3
  • Tuyến Quốc lộ 3C
  • Tuyến Cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới

Ngoài ra, huyện cũng có rất nhiều tuyến giao thông liên xã, giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng những năm gần đây. Quy hoạch giao thông huyện Phú Lương cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Phú Lương.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Phú Lương

Theo định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh sẽ quy hoạch bổ sung quy hoạch và phát triển 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất 1.259 ha, trong đó thực hiện giữ nguyên quy mô 20 cụm công nghiệp với tổng diện tích 763,84 ha; điều chỉnh giảm diện tích 05 cụm công nghiệp từ 253,17 ha xuống còn 209,63 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 07 cụm công nghiệp với tổng diện tích 162 ha; bổ sung vào quy hoạch 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích 285,53 ha.
Theo đó, huyện Phú Lương cũng được bổ sung thêm 03 cụm công nghiệp, gồm: Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3 (xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương), Cụm công nghiệp Yên Ninh (xã Yên Ninh, huyện Phú Lương), Cụm công nghiệp Yên Lạc (xã Yên Lạc, huyện Phú Lương).
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đưa ra khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp Động Đạt – Đu (xã Động Đạt, huyện Phú Lương).

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Phú Lương

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Định hướng quy hoạch sử dụng đất của huyện Phú Lương trong giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn dựa trên quan điểm đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, đầy đủ và có hiệu quả cao trên quan điểm cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021 – 2030.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phú Lương với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm: Đất nông nghiệp là 34.797,68 ha; Đất phi nông nghiệp là 7.135,62 ha; Đất chưa sử dụng là 172,06 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm: Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2.267,76 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.590,24 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Lương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Phú Lương
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Phú Lương

Phương án quy hoạch sử dụng đất nằm trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 4236/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phú Lương.
Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022, huyện Phú Lương được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 1.043,30 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 320,14 ha; Đất phi nông nghiệp: 723,17 ha;
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022: Tổng cộng: 908,23 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 834,49 ha; Đất phi nông nghiệp: 68,09 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022. Tổng cộng: 623,83 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 623,67 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0,16 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lương.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Lương.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Phú Lương với tổng diện tích tự nhiên: 376,35 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 58,40 ha; Đất phi nông nghiệp: 317,95 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Phú Lương với tổng diện tích thu hồi đất: 255,94 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 198,89 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,44 ha; Đất chưa sử dụng: 3,42 ha (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Phú Lương, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 231,96 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 52,16 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho đất nông nghiệp: 5,85 ha. (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Phú Lương được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…