Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Huyện Sơn Tây nằm về phía tây tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

 • Phía đông, đông nam giáp huyện Sơn Hà
 • Phía tây nam giáp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
 • Phía tây bắc giáp huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
 • Phía bắc giáp huyện Trà Bồng.

Huyện Sơn Tây có diện tích 382,21 km², dân số năm 2019 là 21.174 người, mật độ dân số đạt 55 người/km².
Từ năm 1976, huyện Sơn Tây hợp nhất với huyện Sơn Hà thành một huyện, mang tên huyện Sơn Hà. Sau đó 10 xã trên địa bàn huyện Sơn Tây cũ hợp nhất thành 4 xã: Sơn Mùa, Sơn Tinh, Sơn Tân và Sơn Dung.
Ngày 6 tháng 8 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 83/NĐ-CP chia huyện Sơn Hà thành hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây.
Sau khi tái lập, huyện Sơn Tây có 41.893 ha diện tích tự nhiên và 13.315 người với 4 xã: Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung và Sơn Tinh. Huyện lỵ của huyện đặt tại xã Sơn Dung.

Ngày 23 tháng 6 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/1999/NĐ-CP. Theo đó, chia xã Sơn Mùa thành hai xã Sơn Mùa và Sơn Bua; chia xã Sơn Tinh thành hai xã Sơn Tinh và Sơn Lập. Từ năm 2005, trung tâm huyện lỵ mới của huyện đang được xây dựng tại xã Sơn Mùa.
Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 10/NĐ-CP. Theo đó, chia xã Sơn Dung thành hai xã Sơn Dung và Sơn Long; chia xã Sơn Mùa thành hai xã Sơn Mùa và Sơn Liên; chia xã Sơn Tân thành hai xã Sơn Tân và Sơn Màu. Huyện Sơn Tây có 9 xã trực thuộc như hiện nay.
Quy hoạch Huyện Sơn Tây, bao gồm 9 xã: Sơn Bua, Sơn Dung (huyện lỵ), Sơn Lập, Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Màu, Sơn Mùa, Sơn Tân, Sơn Tinh.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Sơn Tây

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 10/09/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định Số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Sơn Tây.
Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất huyện Sơn Tây được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 38.563,68 ha. Trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 36.005,99 ha. (chiếm 93,37% tổng diện tích tự nhiên), giảm 492,31 ha so với hiện trạng
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 2.524,31 ha, chiếm 6,54% diện tích tự nhiên, tăng 503,22 ha so với diện tích năm 2020
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 33,38 ha, chiếm 0,09% diện tích tự nhiên, giảm 10,91 ha so với năm 2020.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Sơn Tây, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 564,87 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 1.88 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 7.14 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Sơn Tây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây đến 2030

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1382/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Tây.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Sơn Tây được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 36.388,74 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2.137,05 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 37,89 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất của huyện Sơn Tây trong năm 2022:

 • Thu hồi đất nông nghiệp: 108,35 ha.
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp: 59,25 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, huyện Sơn Tây, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 109,56 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,08 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Tây.
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022, huyện Sơn Tây
a) Tổng danh mục các công trình dự án thu hồi đất là 22 công trình, dự án với tổng diện tích là 182,1ha. Trong đó:

 • Có 18 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 7,26ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.
 • Có 04 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 174,84ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.

b) Danh mục các công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện. Có 03 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với diện tích 2,3ha (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo).
Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Trong năm 2022, UBND huyện Sơn Tây đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 01 công trình, dự án.

Quy hoạch công nghiệp tại huyện Sơn Tây

Trong kỳ quy hoạch 2021-2030 huyện Sơn Tây quy hoạch các Cụm công nghiệp sau:

 • Quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề (Trung tâm huyện)
 • Quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề xã Sơn Tân

Quy hoạch giao thông tại huyện Sơn Tây đến 2030

Trong kỳ quy hoạch 2021-2030 huyện Sơn Tây  quy hoạch các công trình giao thông như sau:

 • Quy hoạch giao thông nội thị (Trung tâm huyện)
 • QH Tuyến quốc lộ 24D xã Sơn Mùa
 • QH Tuyến quốc lộ 24D xã Sơn Tân
 • QH Đường TĐ8 – Trà Xinh
 • QH Đường Măng Lăng đi Nước Đốp
 • QH Đường từ Khu dân cư Ra Pân đến khu dân cư Long Vót
 • QH Đường Tân Bơ – Ngọc Lên
 • …..

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…