Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Tam Nông, Phú Thọ năm 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông, Phú Thọ được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Tam Nông nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ. Địa giới hành chính giáp các tỉnh, huyện: Phía Bắc giáp thị xã Phú Thọ; phía Nam giáp huyện Thanh Thủy và Thanh Sơn; phía Đông giáp huyện Lâm Thao và thành phố Hà Nội; phía Tây giáp huyện Thanh Ba, Yên Lập và huyện Cẩm Khê.
Diện tích tự nhiên: 15.558,7 ha. Dân số: 80.602 người.
Sau năm 1975, huyện Tam Nông có 19 xã: Cổ Tiết, Dậu Dương, Dị Nậu, Hiền Quan, Hồng Đà, Hùng Đô, Hưng Hóa, Hương Nha, Hương Nộn, Phương Thịnh, Quang Húc, Tam Cường, Tề Lễ, Thanh Uyên, Thượng Nông, Tứ Mỹ, Văn Lương, Vực Trường, Xuân Quang.
Huyện Tam Nông có 1 thị trấn và 11 xã như hiện nay. Theo đó, quy hoạch huyện Tam Nông, bao gồm thị trấn Hưng Hóa (huyện lỵ) và 11 xã: Bắc Sơn, Dân Quyền, Dị Nậu, Hiền Quan, Hương Nộn, Lam Sơn, Quang Húc, Tề Lễ, Thanh Uyên, Thọ Văn, Vạn Xuân.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 – kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tam Nông với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, bao gồm tổng diện tích đất tự nhiên là 15.559,73 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 8.803,43 ha, chiếm 56,58% tổng diện tích tự nhiên. (Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 799,0 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 6.474,60 ha, chiếm 41,61% tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 281,70 ha, chiếm 1,81% tổng diện tích tự nhiên.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Tam Nông, với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 2.923,96 ha, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.780,58 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước là 635,75 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 131,95ha.
 • Đất nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 11,43 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 26,75 ha. Trong đó: đất nông nghiệp: 9,05 ha; đất phi nông nghiệp: 17,70 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông được duyệt kèm theo. (Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử huyện Tam Nông)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Nông
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Nông

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Tam Nông đang được UBND tỉnh thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Việc thông báo lấy ý kiến nhân dân làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Nông.
Trước đó, tỉnh Phú Thọ cũng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Tam Nông, bao gồm:
Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021, huyện Tam Nông với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.559,73 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 11.015,18 ha.
 • Đất phi nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 4.236,94 ha.
 • Đất chưa sử dụng theo phương án kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là 307,61 ha.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tam Nông. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tam Nông với các nội dung chủ yếu sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tam Nông với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.559,73 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 10.510,05 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 1.247,86 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 4.744,67 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 305,00 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 920,93 ha. Trong đó:

 • Thu hồi đất nông nghiệp: 848,91 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 133,68 ha).
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp: 72,03 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 961,85 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 939,69 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 156,19 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 3,20 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 18,95 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 3,23 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp là 3,23 ha.
Danh mục dự án thực hiện trong năm 2024 Tổng số 110 dự án, trong đó 16 dự án đăng ký mới và 94 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 08 dự án.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 31/12/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 3318/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Tam Nông.

Thông qua quyết định này, vị trí và diện tích của các khu đất được dự kiến sử dụng trong năm 2024 cho huyện Tam Nông đã được xác định chi tiết. Các thông tin này được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Tam Nông

Phát triển công nghiệp của huyện Tam Nông được tỉnh Phú Thọ phê duyệt bao gồm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cụ thể:
1- Khu công nghiệp Trung Hà

 • Địa điểm: xã Hồng Đà, Thượng Nông, huyện Tam Nông và xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: Gồm 2 giai đoạn với tổng diện tích là 200 ha (trong đó: giai đoạn 1 là 120 ha, giai đoạn 2 là 80 ha).

2- Khu công nghiệp Tam Nông

 • Địa điểm: Thuộc địa bàn các xã Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: 350ha

3- Cụm công nghiệp Cổ Tiết

 • Địa điểm: Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
 • Diện tích: 72,8 ha (tỷ lệ lấp đầy 100%).

Mới đây, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị công bố Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Vạn Xuân và Khu cư mới xã Vạn Xuân nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ trên địa bàn huyện Tam Nông.
Theo đó, Cụm Công nghiệp Vạn Xuân nằm tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông với tổng diện tích 72ha. Đây là cụm công nghiệp đa ngành nghề, không gây ô nhiễm môi trường phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất hộ gia đình, tư nhân.
Hạ tầng Cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng gồm: Giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường với tổng kinh phí khoảng 630 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Vạn Xuân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư nhằm phát triển sản xuất kinh tế – xã hội trên địa bàn. Dự kiến hoàn thành tổng thể dự án vào năm 2023. Vị trí và diện tích cụm công nghiệp Vạn Xuân được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Nông.
Việc được bổ sung thêm 01 Cụm công nghiệp góp phần thúc đất phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Tam Nông nói riêng.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…