Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Huyện Tư Nghĩa là huyện nằm ở miền Trung của tỉnh Quảng Ngãi, bao bọc lấy 3 mặt của thành phố Quảng Ngãi.

Quy hoạch Huyện Tư Nghĩa, bao gồm: Thị trấn La Hà, Thị trấn Sông Vệ và 16 xã là: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thọ, Nghĩa Sơn, Nghĩa An, Nghĩa Hà, Nghĩa Hoà, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thuận, Nghĩa Phú, Nghĩa Điền, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương.

Về kinh tế, Kinh tế ở huyện là thuần nông cộng với đánh bắt hải sản và tiểu thủ công nghiệp. Huyện đang phát triển cụm công nghiệp làng nghề La Hà.
Huyện có núi Phú Thọ và Cổ lũy cô thôn với các thành lũy văn hóa Chăm Pa (Thành Bàn Cờ, Thành hòn Yàng). Thắng cảnh núi Phú Thọ và Cổ lũy cô thôn đã được Bộ Văn hóa thông tin và truyền thông xếp hạng. La Hà thạch trận với những phiến đá trên ngọn đồi khi có gió thổi thoát ra những tiếng như những cuộc giao chiến.
Huyện có Chùa Ông Thu Xà là tên gọi dân gian, tên chữ Hán là “Quan Thánh Tự”, được người Hoa tại Quảng Ngãi xây dựng vào thế kỷ 18 nằm trên địa bàn thị tứ Thu Xà, xã Nghĩa Hòa. Chùa vẫn được bảo tồn và hiện nay là di tích quốc gia.

Quy hoạch vùng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Về quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 07/8/2019; UBND huyện Tư Nghĩa ban hành quy định quản lý theo quy hoạch vùng huyện tại Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 15/8/2019.
Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Tư Nghĩa, gồm 02 thị trấn: La Hà, Sông Vệ và 13 xã (Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ), với tổng diện tích tự nhiên 205,4967 Km2.
Dự kiến đến năm 2020, dân số khoảng 142.016 người (trong đó: dân số đô thị khoảng 21.000 người,  dân số nông thôn khoảng 121.016 người); đến năm 2030, dân số khoảng 194.700 người (trong đó: dân số đô thị khoảng 41.211 người; dân số nông thôn khoảng 153.489 người).

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.
Theo quyết định, Phạm vi và ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chung thị trấn Sông Về bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 264,42ha của thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa có giới cận như sau:

 • Đông giáp: Xã Nghĩa Hiệp;
 • Tây giáp :Xã Nghĩa Phương và xã Nghĩa Mỹ;
 • Nam giáp :Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức;
 • Bắc giáp :Xã Nghĩa Phượng.

Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa được xác định với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội khu vực phía Nam của huyện Tư Nghĩa, được quy hoạch xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị loại V. Là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã, thị trấn trong huyện và giữa huyện Tư Nghĩa với các huyện lân cận. Là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam của huyện Tư Nghĩa.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 09/09/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND ề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa.
Theo quyết định, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch trong kỳ, bao gồm:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030, huyện Tư Nghĩa bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.382,25 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 4,27 ha;
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 43,54 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 • Đất nông nghiệp: 6,01 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 23,94 ha.

Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Tư Nghĩa.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Sông Vệ và thị trấn La Ngà đến 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn La Ngà và Sông Vệ là hai trong 18 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Tư Nghĩa. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất của thị trấn La Ngà và Sông Vệ cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Tư Nghĩa.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể để tiến hành giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31 tháng 12 Năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tư Nghĩa.
Theo quyết định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tư Nghĩa, với các nội dung sau:

 1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).
 2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).
 3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).
 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 04 kèm theo).
 5. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022.
 6. a) Tổng danh mục các công trình dự án thu hồi đất là 22 công trình, dự án với tổng diện tích là 221,54ha. Trong đó:
 • Có 17 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 183,77ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 01 kèm theo).
 • Có 05 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 37,77ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 02 và Phụ lục số 03 kèm theo).

Danh mục các công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện.

 • Có 09 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với diện tích 8,15ha (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo).
 • Có 01 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 2,6ha (Chi tiết tại Phụ biểu 05 kèm theo).

Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Trong năm 2022, UBND huyện Tư Nghĩa đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 08 công trình, dự án.
Vị trí, diện tích và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Tư Nghĩa được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tư Nghĩa
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tư Nghĩa

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 31/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tư Nghĩa.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tư Nghĩa với tổng diện tích tự nhiên: 20.560,80 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 15.322,85 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.952,55 ha; Đất chưa sử dụng: 285,41 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Tư Nghĩa: Đất nông nghiệp: 513,31 ha; Đất phi nông nghiệp: 70,92 ha; (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tư Nghĩa được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…