Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Vân Canh, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Vân Canh là huyện miền núi, nằm về phía Tây Nam tỉnh Bình Định. Có vị trí địa lý như sau:

Diện tích đất tự nhiên 798 km², dân số 27.875 người (đến 01.04. 2019), mật độ dân số thấp chỉ có hơn 36 người/km².
Huyện Vân Canh được tái lập ngày 24 tháng 8 năm 1981 do tách ra từ huyện Phước Vân cũ thuộc tỉnh Nghĩa Bình, ban đầu gồm 4 xã: Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Liên và Canh Thuận. Hiện nay, huyện Vân Canh có 1 thị trấn và 6 xã.
Quy hoạch huyện Vân Canh, bao gồm thị trấn Vân Canh (huyện lỵ) và 6 xã: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Liên, Canh Thuận, Canh Vinh.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, văn bản 3380/UBND -KT ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh và lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với phương án phân bổ và quy hoạch vùng của tỉnh đã được phê duyệt theo quy định.
Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Vân Canh.
Theo Điều 1 của Quyết định số 12/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 huyện Vân Canh được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên 79.913,44 ha, thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch của huyện Vân Canh, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.838,28 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 454,60 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 19,45 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh thời kỳ 2021-2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Vân Canh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Vân Canh

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 1/6/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vân Canh.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vân Canh, diện tích các loại đất trong năm kế hoạch được phân bổ cụ thể như sau:

 • Đất nông nghiệp: 76.367,29 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.010,71 ha
 • Đất chưa sử dụng: 47,45 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022, huyện Vân Canh:

 • Đất nông nghiệp: 1.428,82 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 94,21 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.414,85 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 8,52 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 0,10 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5,68 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Vân Canh được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vân Canh
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vân Canh

Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh có trách nhiệm:

 • Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
 • Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
 • Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 26/09/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3119/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Nội dung được phê duyệt như sau:

 1. Danh mục, công trình dự án bổ sung: Tổng cộng 16 công trình, dự án, diện tích 86,27 ha.
 2. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 sau khi bổ sung công trình, dự án
 3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 sau khi bổ sung công trình, dự án
 4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 sau khi bổ sung công trình, dự án
 5. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 sau khi bổ sung công trình, dự án

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 16/05/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vân Canh.

Theo quyết định này, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Vân Canh như sau: Đất nông nghiệp: 75.991,10 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.871,58 ha; Đất chưa sử dụng: 50,76 ha.

Ngoài ra, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 của huyện gồm các chỉ tiêu cụ thể: tổng diện tích đất nông nghiệp là 591,77 ha; đất phi nông nghiệp là 66,42 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện cũng đã được quyết định, bao gồm các chỉ tiêu như sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích là 505,98 ha; cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp chuyển đổi là 128,96 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở với diện tích là 16,73 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Vân Canh đã được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và báo cáo thuyết minh.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh

Ngày 8/3/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh,
tỉnh Bình Định đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quyết định, phương án phân vùng phát triển, phân bố hệ thống các đô thị và điểm dân cư nông thôn, định hướng phát triển công nghiệp cùng với hệ thống trung tâm chuyên ngành cấp vùng huyện, cụ thể như sau:

Phân vùng phát triển:

 • Phân vùng 1: Tiểu vùng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ, đô thị, Logistics gắn với du lịch sinh thái bao gồm toàn bộ xã Canh Vinh, Canh Hiển và một phần xã Canh Hiệp, diện tích khoảng 235 km2.
 • Phân vùng 2: Tiểu vùng đô thị hành chính, công nghiệp địa phương và nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại bao gồm thị trấn Vân Canh, xã Canh Thuận, Canh Hòa, diện tích khoảng 156 km2.
 • Phân vùng 03: Tiểu vùng phát triển nông nghiệp, phát triển rừng tự nhiên và du lịch cộng đồng bao gồm xã Canh Liên và phía Bắc xã Canh Hiệp, diện tích khoảng 413 km2.

Phân bố hệ thống các đô thị và điểm dân cư nông thôn: Đến năm 2025, huyện Vân Canh có 2 đô thị và 5 xã, trong đó: Thị trấn Vân Canh (đô thị loại V hiện hữu), đô thị Canh Vinh (hình thành đô thị đạt chuẩn loại V); các xã bao gồm: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa và Canh Liên.

Hệ thống trung tâm chuyên ngành cấp vùng huyện:

 • Đô thị Canh Vinh: Hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị và dịch vụ công nghiệp, dạy nghề… theo quy hoạch của khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex; xây dựng bến xe hàng hóa với quy mô 3-5 ha. Phát triển Cảng cạn kết hợp với trung tâm Logistics (Khu cảng cạn và Logistics phía Tây tỉnh) dọc theo tuyến đường ĐT638 và tuyến đường quy hoạch dọc sông Hà Thanh để khai thác lợi thế của các đầu mối giao thông với quy mô khoảng 150 ha.
 • Thị trấn Vân Canh: Là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Vân Canh gồm: các trung tâm thể dục thể thao, khu nhà truyền thống kết hợp dịch vụ, trung tâm thương mại và các cơ sở giáo dục đào tạo; xây dựng mới bến xe khách tại thị trấn Vân Canh.
 • Ưu tiên phát triển du lịch sinh thái tại các suối, hồ: Suối Phướng, Suối Mây, Suối Cầu….; du lịch trải nghiệm thiên nhiên, du lịch nông nghiệp kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đại.
 • hát triển quỹ đất đô thị phía Đông sông Hà Thanh, theo tuyến giao thông dự kiến; lựa chọn các khu vực bằng phẳng, thuận lợi, hạn chế thay đổi địa hình.
 • Phát triển đô thị, nhà ở xã hội và tái định cư tại thôn An Long 1, xã Canh Vinh (phía Bắc cầu Bình Long); quy mô diện tích khoảng 35 ha.

Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện:

 • Tại xã Canh Vinh: Khu công nghiệp, đô thị Becamex A (phân khu 07), có quy mô 1.425 ha, trong đó đối với Khu công nghiệp Becamex Bình Định có diện tích 1.000 ha, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 18/02/2020.
 • Tại xã Canh Hiển, Canh Hiệp: Phát triển công nghiệp phụ trợ, đô thị – thương mại – dịch vụ. Ưu tiên phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ, đô thị bám dọc khu vực từ đường sắt Bắc – Nam đến đường Tây huyện quy hoạch mới (ven chân núi), lan tỏa từ khu vực công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex kéo dần về phía Nam với diện tích có thể khai thác để phát triển công nghiệp tại khu vực này khoảng 1.500 ha.
 • Phát triển công nghiệp địa phương: Tổng diện tích công nghiệp địa phương (cụm công nghiệp, nhà máy riêng lẻ) khoảng 98 ha. Trong đó mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh từ diện tích 37 ha lên 75 ha.

Quy hoạch phát triển đô thị huyện Vân Canh

Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Đô thị Canh Vinh, huyện Vân Canh đến năm 2035.
Vị trí, phạm vi ranh giới: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, có giới cận như sau:

 • Phía Bắc giáp: Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước và xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn;
 • Phía Nam giáp: Xã Canh Hiển và xã Canh Hiệp;
 • Phía Đông giáp: thành phố Quy Nhơn;
 • Phía Tây giáp: Xã Canh Hiệp.

Diện tích lập quy hoạch: khoảng 9.957,24 ha. Quy mô dân số: Dân số hiện trạng năm 2020 khoảng 10.001 người; dự báo đến năm 2025 khoảng 10.570 người; đến năm 2035 khoảng 12.150 người (quy mô dân số sẽ được xem xét, tính toán cụ thể trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch).

Quy hoạch giao thông vận tải huyện Vân Canh

Quy hoạch hệ thống giao thông vận tải được thực hiện theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh đến 2045. Cụ thể như sau:
Về hệ thống giao thông đường bộ:
– Quốc lộ: Quốc lộ 19C, đoạn qua thị trấn Vân Canh dài khoảng 4,7 km, là đường chính đô thị, có lộ giới là 32m; các đoạn còn lại có quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, lộ giới quản lý 45m (bao gồm hành lang an toàn đường bộ).
– Đường sắt: Thực hiện theo quy hoạch của ngành đường sắt.
– Đường tỉnh: ĐT638 là trục đường chính phía Tây của tỉnh; đoạn qua huyện có chiều dài khoảng 15 km, đây là tuyến đường chính của đô thị Canh Vinh trong tương lai. Đoạn từ Quốc lộ 19 đến Quốc lộ 19C đạt quy mô cấp III đồng bằng, lộ giới 45m; Đoạn từ Quốc lộ 19C đến Quốc lộ 1 theo Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận.
– Đường huyện:

 • Đầu tư xây dựng mới tuyến Tây huyện kết nối từ khu Công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex đi khu vực phía Nam của huyện, quy mô cấp III, lộ giới dự kiến 45m.
 • Quy hoạch mới đường phía Đông sông Hà Thanh nhằm phát triển bờ Hữu sông Hà Thanh. Chiều dài tuyến khoảng 22,5 km, lộ giới dự kiến 32m.
 • Nâng cấp tuyến Canh Thuận – Canh Liên (ĐH44) để phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.
 • Đầu tư mở rộng và xây dựng tiếp đường kết nối với xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ở phía Nam. Đường Canh Thuận – Canh Liên hiện hữu đoạn từ nút giao với đường Tây huyện (ven chân núi) đến đầu làng Kà Te, đề xuất chuyển hướng tuyến khi xây dựng hồ Suối Lớn; lộ giới dự kiến rộng 32m.
 • Đề xuất mới các tuyến giao thông kết nối từ trung tâm xã Canh Hiển vào làng Canh Giao, xã Canh Hiệp; tuyến từ trung tâm xã Canh Hiệp đi làng Canh Tiến, xã Canh Liên với Quy mô cấp VI miền núi.

– Đường trục Đông – Tây (kết nối khu vực phía Đông sông Hà Thanh và đường Tây huyện quy hoạch mới):

 • Tuyến Đông – Tây số 1 (là trục phía Nam xã Canh Vinh, vị trí thôn Kinh Tế), đề xuất cầu kết nối qua sông Hà Thanh, lộ giới dự kiến 32m.
 • Tuyến Đông – Tây số 2 (là trục khu vực trung tâm xã Canh Hiển): Mở rộng cầu Hà Thanh hiện hữu. Kết nối 2 tuyến đường huyện là đường vào làng Canh Tiến và đường vào làng Canh Giao, lộ giới dự kiến 32m.
 • Tuyến Đông – Tây số 3 (là trục khu vực trung tâm xã Canh Hiệp): Xây dựng cầu kết nối qua sông Hà Thanh, lộ giới dự kiến 32m.
 • Tuyến Đông – Tây số 4 (là trục khu vực trung tâm thị trấn Vân Canh): Tuyến được đề xuất dựa trên hiện trạng đường vào hồ Suối Đuốc. Đoạn từ Quốc lộ 19C tới đường dọc sông Hà Thanh đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn nhằm kết nối xuyên suốt và bổ sung quy hoạch cầu bắc qua sông Hà Thanh, lộ giới theo quy hoạch chung là 28m.

– Giao thông đô thị: Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống đường đô thị tại thị trấn Vân Canh theo đồ án quy hoạch chung và tại các khu vực có đô thị hóa cao như xã Canh Vinh, Canh Hiển. Quy hoạch 02 trục đường chính đô thị Canh Vinh kết nối 02 bên bờ sông Hà Thanh thuộc khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex.
– Giao thông nông thôn: Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn theo các đồ án quy hoạch được duyệt. Rà soát, khớp nối giao thông liên xã để đảm bảo giao thông nông thôn trong toàn huyện được thông suốt, đồng bộ và phù hợp với điều kiện địa hình, hiện trạng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
– Cầu kết nối: Tổng số cầu chính qua sông Hà Thanh là 8 cầu (bao gồm 03 cầu hiện hữu và quy hoạch mới thêm 05 cầu).
– Bến, bãi đỗ xe: Xây dựng mới bến xe khách tại thị trấn Vân Canh với quy mô 0,5 ha và bến xe hàng tại xã Canh Vinh với quy mô 3-5 ha.
– Giao thông công cộng: Định hướng phát triển giao thông công cộng bằng phương tiện xe buýt là chủ yếu

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…