Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Việt Yên, Bắc Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên (Bắc Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 28/02/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Vị trí huyện Việt Yên

Quy hoạch huyện Việt Yên, bao gồm 2 thị trấn: Bích Động (huyện lỵ), Nếnh và 15 xã: Hồng Thái, Hương Mai, Minh Đức, Nghĩa Trung, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Tự Lạn, Vân Hà, Vân Trung, Việt Tiến.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Việt Yên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 733/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên. Nội dung như sau:
Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch đến 2030, huyện Việt Yên gồm: Đất nông nghiệp: 6.509,09 ha; Đất phi nông nghiệp: 10.558,64 ha; Đất chưa sử dụng: 33,60 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030 của huyện Việt Yên gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 5.009,73 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 24,10 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 17,11 ha.
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất phi nông nghiệp: 15,50 ha
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến 2030

Ngày 27/3/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Việt Yên.
Theo đó, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 11.364,96 ha xuống còn 6.864,25 ha. Trong đó, đất trồng lúa điều chỉnh từ 7.249,78 ha xuống còn 3.866,37 ha; đất trồng cây hàng năm từ 584,15 ha xuống còn 479,22 ha; đất trồng cây lâu năm từ 977,84 ha xuống còn 796,61 ha; đất rừng phòng hộ từ 325,88 ha xuống còn 119,64 ha; đất rừng sản xuất từ 509,88 ha xuống còn 309,99 ha; đất nuôi trồng thủy sản từ 1.647,82 ha xuống còn 1.184,67 ha; đất nông nghiệp khác từ 69,61 ha lên 107,75 ha.
Điều chỉnh đất phi nông nghiệp từ 5.687,29 ha lên 10.203,50 ha, đất chưa sử dụng từ 49,08 ha xuống còn 33,58 ha.
Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 4.500,71 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 24,10 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 17,25 ha.
Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất phi nông nghiệp là 15,50 ha, trong đó đất khu công nghiệp là 3,47 ha; đất thương mại, dịch vụ 1,38 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 10,65 ha.
UBND huyện Việt Yên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Việt Yên.
Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Việt Yên là 17.101,33 ha, trong đó đất nông nghiệp 9.336,91 ha, đất phi nông nghiệp 7.715,34 ha, đất chưa sử dụng 49,08 ha.
UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Việt Yên; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Việt Yên
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Việt Yên

Đối với việc chuyển mục đích nông nghiệp sang phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không phải là chuyển đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở hoặc phục vụ mục đích tái định cư hoặc thực hiện dự án đầu tư thì UBND huyện phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.
Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (bao gồm thuyết minh báo cáo, bản đồ, hồ sơ thẩm định); thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND huyện Việt Yên trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực và thay thế các Quyết định phê duyệt, Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Việt Yên trước đây.
Mới đây, ngày 13/10/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Việt Yên.
Theo quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Việt Yên với các chỉ tiêu được thể hiện trong Phụ lục kèm theo gồm: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và Danh mục các công trình, dự án bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. (Chi tiết theo biểu đính kèm)
UBND huyện Việt Yên tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 07/04/2023 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Việt Yên.
Cụ thể, đối với phân bổ diện tích các loại đất năm 2023, tổng diện tích đất tự nhiên là 17.101,33 ha, trong đó đất nông nghiệp 10.113,48 ha, đất phi nông nghiệp 6.939,01 ha, đất chưa sử dụng 48,85 ha.
Đối với kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 830,27 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 12,92 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 4,44 ha.
Đối với kế hoạch thu hồi đất, tổng diện tích đất tự nhiên là 1.668,76 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.616,48 ha, đất phi nông nghiệp 52,28 ha.
UBND huyện Việt Yên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Việt Yên

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Việt Yên

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Việt Yên được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên.
Địa bàn huyện có các tuyến giao thông chính chạy ngang như quốc lộ 1A, quốc lộ 37, đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, sông Cầu chạy qua, tỉnh lộ 295B, tuyến đường sắt xuyên việt chạy qua huyện, nối liền Việt Yên với thủ đô Hà Nội và biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
Tỉnh lộ 172, 289, 398 cùng mạng lưới đường liên xã, liên thôn nối liền các thôn xã với nhau và các vùng xung quanh.

Huyện có Khu công nghiệp Đình Trám, Khu công nghiệp Quang Châu đã đưa vào sử dụng, giải quyết hàng chục ngàn công việc cho lao động địa phương và khu vực.
Mới đây, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh từ bến xe Xuân Lương đi Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu và ngược lại nhằm thí điểm phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân các KCNp trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tuyến bến xe Xuân Lương (huyện Yên Thế) đi Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) mang số hiệu 008. Điểm đầu là bến xe Xuân Lương,  có lộ trình như sau: ĐT292 – QL17 – ĐT298 – QL37 – Khu công nghiệp Đình Trám – Khu công nghiệp Vân Trung – đường gom KCN – KCN Quang Châu và ngược lại. Các điểm dừng đón trả khách trong KCN tại các vị trí đã được cắm biển báo theo quy định.

Về quy hoạch đô thị:

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 3 xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500).
Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận thôn Nguộn và thôn Râm, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp kênh tưới cấp III và khu dân cư thôn Nguộn, thôn Râm; phía Nam giáp đất nông nghiệp thôn Nguộn; phía Đông giáp khu dân cư thôn Râm và

đường vào thôn Râm; phía Tây giáp đường vào thôn Nguộn và đường Tự Dương Huy kéo dài.
Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 40 ha, dân số dự kiến khoảng 4.000 người. Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu đô thị mới và các công trình chức năng cấp đơn vị ở.
Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) (Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên).
Tính chất của quy hoạch: Là khu đô thị mới với các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở, được xây dựng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Việt Yên nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thông qua nghị quyết về quy hoạch phân khu 3 khu công nghiệp trên địa bàn. Trong đó có đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Quang Châu 2, huyện Việt Yên.
Ngày 18/04/2023, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu 2, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang.
Khu công nghiệp Quang Châu 2, dự án thuộc địa giới hành chính xã Quang Châu, xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 119,28 ha.
Đây là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, thu hút đầu tư các lĩnh vực: Chế biến nông lâm sản, chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo máy, linh kiện điện tử, bao bì và các ngành công nghiệp phụ trợ có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường.
Khu nhà xưởng xây dựng tầng cao tối đa là 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 70%. Khu dịch vụ được bố trí tại cửa ngõ phía đông bắc và phía nam, tiếp giáp cổng chính KCN kết nối với đường tỉnh 398. Khu này được xây dựng tối đa là 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 50%.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…