Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch huyện Năm Căn (Cà Mau) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Năm Căn (Cà Mau), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Năm Căn nằm ở phía đông nam tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp Biển Đông
  • Phía tây giáp huyện Phú Tân và vịnh Thái Lan
  • Phía nam giáp huyện Ngọc Hiển với ranh giới là sông Cửa Lớn và sông Bồ Đề
  • Phía bắc giáp các huyện Phú Tân, Cái Nước (qua sông Bảy Háp) và Đầm Dơi.

Huyện Năm Căn có diện tích 495,40 km², dân số năm 2019 là 56.813 người, mật độ dân số đạt 115 người/km².
Ngày 17 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2003/NĐ-CP về việc tái lập huyện Năm Căn trên cơ sở 53.291,40 ha diện tích tự nhiên và 70.745 nhân khẩu của huyện Ngọc Hiển.
Huyện Năm Căn có 53.291,40 ha diện tích tự nhiên và 70.745 nhân khẩu; có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Hàm Rồng, Đất Mới, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông và thị trấn Năm Căn.
Quy hoạch Huyện Năm Căn, bao gồm thị trấn Năm Căn (huyện lỵ) và 7 xã: Đất Mới, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Lâm Hải, Tam Giang, Tam Giang Đông.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.
Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Năm Căn gồm thị trấn Năm Căn và 7 xã gồm: Hàm Rồng, Hiệp Tùng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh, Tam Giang, Tam Giang Đông. Tổng diện tích thực hiện quy hoạch là 490,85 km2, dân số 56.789 người, mật độ 116,0 người/km2.
Thời hạn lập quy hoạch đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 với mục tiêu đồ án Quy hoạch vùng huyện Năm Căn theo các tiêu chí của huyện nông thôn mới, xác định thực trạng và nhiệm vụ cần hoàn thiện theo tiêu chí huyện nông thôn mới.
Đồng thời, tỉnh nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống điểm dân cư đô thị và nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của huyện đề ra trong mối quan hệ với vùng tỉnh và khu vực xung quanh; xác định cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng, lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện.
Việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 định hướng đến 2040 là nhiệm vụ rất cần thiết và cấp bách, tạo điều kiện thuận lợi để Năm Căn trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.
Theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 2021 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định đô thị Năm Căn sẽ đạt tiêu chí đô thị loại III vào giai đoạn 2021 – 2025; đây cũng là định hướng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Năm Căn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 25/2/2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Năm Căn.
Theo đó, Chỉ tiêu sử dụng đất huyện Năm Căn xác định so với dự kiến chỉ tiêu phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường thời kỳ 2021- 2030. Cụ thể như sau: Đất nông nghiệp: 38.174,71 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.147,12 ha; Đất chưa sử dụng: 1.763,65 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 huyện Năm Căn bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.635,34 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 3,80 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 11,21 ha
Theo đồ án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Năm Căn.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Năm Căn đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Năm Căn

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Năm Căn.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Năm Căn, bao gồm: Đất nông nghiệp: 40.882,38 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.439,75 ha; Đất chưa sử dụng: 1.763,34 ha
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 526,35 ha; Đất phi nông nghiệp: 70,48 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 564,36 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,45 ha
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Đất phi nông nghiệp: 0,36 ha
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Năm Căn.
Theo đó, nội dung phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Năm Căn bao gồm: Báo cáo thuyết minh, Hệ thống bảng biểu; Quyết định phê duyệt; Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Năm Căn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Năm Căn

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Năm Căn, bao gồm: Đất nông nghiệp: 41.158,08 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.164,06 ha; Đất chưa sử dụng: 1.763,34 ha; Đất ở đô thị: 2.701,16 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Năm Căn với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 204,10 ha; Đất phi nông nghiệp: 46,97 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Năm Căn, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 280,93 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 1,75 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Năm Căn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Quy hoạch Khu kinh tế công nghiệp huyện Năm Căn

Ngày 25/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2040.
Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-TTg ngày 17/2/2013, với diện tích tự nhiên 10.801,95ha, nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Triển khai quy hoạch chung, trong Khu kinh tế Năm Căn đã lập 4 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, với quy mô 1.069,43 ha; 1 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với quy mô 28,76ha.
Ngoài ra, còn có một số đồ án quy hoạch do huyện triển khai lập, phê duyệt quy hoạch như các quy hoạch nông thôn mới và 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị với quy mô 982ha và 1 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và Dịch vụ du lịch quy mô 113,51ha; 7 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư với quy mô 465,64 ha…
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng Khu kinh tế Năm Căn phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau, đặc biệt về kinh tế biển. Trong đó, Khu kinh tế Năm Căn sẽ là hạt nhân của thị xã Năm Căn, đô thị loại III vào năm 2025;
Khu kinh tế Năm Căn được điều chỉnh quy hoạch với tính chất là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Công nghiệp – thương mại – dịch vụ – nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận (Logistics) của tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Phân biệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…