Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa

Quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.

Phước Thuận là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 52,02 km22. Xã Phước Thuận nằm ở phía Nam huyện Xuyên Mộc.

</p> <p>Vị trí địa lý của xã Phước Thuận như sau: Phía đông giáp xã Bông Trang, phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp huyện Đất Đỏ, giáp sông Ray; phía giáp biển Đông. phía nam, phía bắc giáp thị trấn Phước Bửu và xã Phước Tân.</p> <p>Xã Phước Thuận được chia thành 8 thôn: Bến Cát, Gò Cả, Gò Cát, Hồ Tràm, Ông Tơ, Thanh Sơn 1A, Thanh Sơn 2A, Xóm Ray. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, UBND huyện Xuyên Mộc đã công bố tầm nhìn huyện Xuyên Mộc đến năm 2050 để lấy ý kiến ​​người dân. Chỉ tiêu sử dụng đất của xã Phước Thuận đến năm 2030 là: 3773,37 ha đất nông nghiệp, chiếm 74,46%, trong đó đất trồng cây lâu năm 309,94 ha, chiếm 6,12%; 1294,33 ha đất phi nông nghiệp, chiếm 25,54%.</p> <p>Xã Phước Thuận là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc nên quy hoạch sử dụng đất của xã Phước Thuận cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Xuyên Mộc. Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.</p> <p><i>Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất </i><i>xã Phúc Thuận </i><i>Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thể hiện trên bản đồ </i>huyện Xuyên Mộc<i>:</i></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-103522 lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20960%20588'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-phuoc-thuan-huyen-xuyen-moc-ba-ria.png" width="960" height="588" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa" /></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Xã Phước Thuận trên Bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-103529 lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20894%20594'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-phuoc-thuan-huyen-xuyen-moc-ba-ria.png" width="894" height="594" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa" /></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-103532 lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20375%20871'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-phuoc-thuan-huyen-xuyen-moc-ba-ria.png" width="375" height="871" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa" /></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p>– Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận tại đây.</p> <p><i>LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.</i></p> <p><!--Tue Sep 21 2021 23:59:03 GMT 0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Tue Sep 21 2021 23:59:03 GMT 0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"71621","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"Đánh giá post","legend":"0\/5 - (0 bình chọn)","size":"24","title":"Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá post</span> </div> </div> <!--begin code --> <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-91390 box-instance-id-1 ppma_boxes_91390" data-post_id="91390" data-instance_id="1" data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content" data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-91390 box-instance-id-1"> <h2 class="widget-title box-header-title">Tác giả</h2> <span class="ppma-layout-prefix"></span> <div class="ppma-author-category-wrap"> <span class="ppma-category-group ppma-category-group- category-index-0"> <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0"> <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar"> <div class="pp-author-boxes-avatar"> <div class="avatar-image"> <img decoding="async" alt="Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" class="multiple_authors_guest_author_avatar avatar lazy" height="80" width="80" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa 1"> </div> </div> <div class="pp-author-boxes-avatar-details"> <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" rel="author" title="Meey Map" class="author url fn">Meey Map</a></div> <p class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </p> <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="View all posts"> <span>View all posts</span> </a> </span> <a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:truongpq@meeyland.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a><a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="https://meeymap.com/tin-tuc" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a> </div> </li> </ul> </span> </div> <span class="ppma-layout-suffix"></span> </div> <!--end code --> <style> .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { width: 80px !important; height: 80px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-width: 1px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-color: #999 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-radius: px !important; } </style> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com" target="_blank" title="Check quy hoạch"> <img class="lazy" alt="Check quy hoạch" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/04/110-meey-map-_728-x-90.jpg"></a> </div> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20120%20120'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png 2x" class="avatar avatar-120 photo avatar-default lazy" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-14883" class="clear last post-14883 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-lao-cai-tinh-lao-cai"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-phat-trien-cong-nghiep-thanh-pho-Lao-Cai-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Lào Cai" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-phat-trien-cong-nghiep-thanh-pho-Lao-Cai-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-phat-trien-cong-nghiep-thanh-pho-Lao-Cai-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch thành phố Lào Cai, Lào Cai| Kế hoạch sử dụng đất 3"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-lao-cai-tinh-lao-cai">Bản đồ quy hoạch thành phố Lào Cai, Lào Cai| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">25/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang tìm kiếm Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Lào Cai (Lào Cai), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14883 --> <div id="post-14694" class="clear last post-14694 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-tuyen-quang"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="217" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20217%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Tuyen-Quang-nam-2023.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Ban do quy hoach thanh pho Tuyen Quang nam 2023" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Tuyen-Quang-nam-2023.jpg 408w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Tuyen-Quang-nam-2023-217x300.jpg 217w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Tuyen-Quang-nam-2023-150x207.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Tuyen-Quang-nam-2023-300x415.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Tuyen-Quang-nam-2023-304x420.jpg 304w" data-sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" title="Bản đồ quy hoạch thành phố Tuyên Quang| Kế hoạch sử dụng đất 5"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-tuyen-quang">Bản đồ quy hoạch thành phố Tuyên Quang| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">25/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang tìm kiếm Bản đồ quy hoạch thành phố Tuyên Quang. Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang, bao gồm:… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14694 --> <div id="post-68933" class="clear last post-68933 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-bac-kan"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/08/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Bac-Kan-den-nam-2030-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="ban do quy hoach thanh pho Bac Kan den nam 2030" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/08/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Bac-Kan-den-nam-2030-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/08/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-Bac-Kan-den-nam-2030-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ Bắc Kạn| Quy hoạch Sử dụng Đất Bắc Kạn mới 7"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-bac-kan">Bản đồ Bắc Kạn| Quy hoạch Sử dụng Đất Bắc Kạn mới</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">25/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-bac-kan#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang quan tâm đến Bản đồ Bắc Kạn, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Tỉnh này có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn,… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-68933 --> <div id="post-71873" class="clear last post-71873 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-long-bien-quan-long-bien-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Phuong-Long-Bien-tren-ban-do-Google-ve-tinh-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Phường Long Biên trên bản đồ Google vệ tinh" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Phuong-Long-Bien-tren-ban-do-Google-ve-tinh-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Phuong-Long-Bien-tren-ban-do-Google-ve-tinh-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 10"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-long-bien-quan-long-bien-ha-noi">Bản đồ quy hoạch phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">25/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-long-bien-quan-long-bien-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Khám phá bản đồ quy hoạch phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội cùng Meey Map. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tra cứu kế hoạch… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-71873 --> <div id="post-72633" class="clear last post-72633 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-hang-bo-hoan-kiem-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Ban-do-vi-tri-phuong-Hang-Bo-quan-Hoan-Kiem-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ vị trí phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Ban-do-vi-tri-phuong-Hang-Bo-quan-Hoan-Kiem-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/Ban-do-vi-tri-phuong-Hang-Bo-quan-Hoan-Kiem-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mới Nhất 13"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-hang-bo-hoan-kiem-ha-noi">Bản đồ quy hoạch Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mới Nhất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">24/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-hang-bo-hoan-kiem-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Xem và tra cứu bản đồ quy hoạch phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội một cách chi tiết và chính xác. Cùng Meey Map khám phá kế… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-72633 --> <div id="post-14676" class="clear last post-14676 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-binh-tan-tp-hcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/02/Ban-do-quan-Binh-Tan-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ quận Bình Tân" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/02/Ban-do-quan-Binh-Tan-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/02/Ban-do-quan-Binh-Tan-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM 2024| Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất 15"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-binh-tan-tp-hcm">Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM 2024| Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">24/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM và kế hoạch sử dụng đất cập nhật đến tháng 6 năm 2024, phản ánh tầm nhìn phát triển đa… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14676 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201080%201080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full lazy" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" data-sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><b>Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất</b><br> Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: <a href="https://maps.app.goo.gl/VA4bdVV2rS8gMA3E8">Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội</a><br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="block-9" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_block"> <div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex"> <div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"> <figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="509" height="654" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20509%20654'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg" alt="" class="wp-image-79429 lazy" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg 509w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm-233x300.jpg 233w" data-sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure> <a href="http://online.gov.vn/Home/WebDetails/106402" rel="nofollow"><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti.png"/><a></figure> </div> </div> </div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2024 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.5' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-widget-css-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/publishpress-authors/src/assets/css/multiple-authors-widget.css?ver=4.7.0' type='text/css' media='all' /> <style id='multiple-authors-widget-css-inline-css' type='text/css'> :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } </style> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-fontawesome-css' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css?ver=4.7.0' type='text/css' media='all' /> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-container-core-columns-is-layout-1.wp-container-core-columns-is-layout-1{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/meeymap.com\/tin-tuc\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"8c6c329c26"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.8" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.67.1" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.67.1-1718807096" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.5.5" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.5.5" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> <script>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptions={elements_selector:".lazy",callback_loaded:function(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}</script><script async src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js"></script></body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/ Object Caching 253/401 objects using Disk Page Caching using Disk: Enhanced Lazy Loading Database Caching 86/135 queries in 0.044 seconds using Disk Served from: meeymap.com @ 2024-06-25 23:03:07 by W3 Total Cache --><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon='{"rayId":"89962f8dac103ae4","b":1,"version":"2024.4.1","token":"e5cc578b2f72442abf5dbcc97c33e44e"}' crossorigin="anonymous"></script>