Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Thành phố Bắc Giang là trung tâm kinh tế – văn hóa – chính trị của tỉnh Bắc Giang, nằm ở tọa độ 21009’ – 21015’ vĩ độ bắc và 106007’ – 106020’ kinh độ đông.

Bản đồ các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Bắc Giang gồm: Xã Đồng Sơn; Xã Tân Mỹ; Xã Song Khê; Xã Tân Tiến; Xã Dĩnh Trì; Xã Song Mai; Phường Đa Mai; Phường Xương Giang; Phường Dĩnh Kế; Phường Mỹ Độ; Phường Trần Nguyên Hãn; Phường Hoàng Văn Thụ; Phường Trần Phú; Phường Lê Lợi; Phường Ngô Quyền; Phường Thọ Xương.

Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Bắc Giang

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phương Sơn – Đại Lâm, huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang với diện tích 50 ha.

Theo đó, Cụm công nghiệp Phương Sơn – Đại Lâm thuộc địa bàn thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang.
Ranh giới, phía Bắc giáp dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Kẻn, thị trấn Phương Sơn; phía Nam giáp nhà xưởng, dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm; phía Tây giáp dân cư và đất canh tác nông nghiệp thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm; phía Đông giáp đường bê tông và khu nuôi trồng thủy sản thôn Phương Lạn, thị trấn Phương Sơn.
Sau khi Cụm công nghiệp Phương Sơn – Đại Lâm hoàn thành sẽ thu hút đầu tư các ngành nghề bao gồm: Điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực phẩm, bao bì và các sản phẩm từ nhựa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 – kế hoạch sử dụng đất, thành phố Bắc Giang

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 737/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bắc Giang. Nội dung như sau:
Chỉ tiêu sử dụng đất đến 2030 của thành phố Bắc Giang gồm: Đất nông nghiệp: 469.87 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,157.67 ha; Đất chưa sử dụng: 27.98 ha.
Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2,764.71 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 12.86 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 23.58 ha
 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2,611.92 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 12.86 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 16.85 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ: Đất phi nông nghiệp: 2,99 ha
Vị trí, diện tích các khu đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thành phố Bắc Giang. Đây là căn cứ pháp lý để thành phố tiến hành giao đất, cho thuê đất đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, TP. Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, TP. Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang đến năm 2030.

Cụ thể, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 3.161,17 ha xuống còn 891,31 ha, đất phi nông nghiệp từ 3.463,35 ha lên 5.735,60 ha, đất chưa sử dụng từ 31,00 ha xuống còn 28,61 ha.
Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.269,86 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 41,14 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 35,97 ha.
Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất phi nông nghiệp là 2,39 ha.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố (TP) Bắc Giang.
Theo đó, diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2022 của TP. Bắc Giang bao gồm: Đất nông nghiệp 1.406,67 ha, đất phi nông nghiệp 5.217,84 ha, đất đô thị 2.173,54 ha, đất dân cư nông thôn 4.481,98 ha, đất chưa sử dụng 31 ha;…
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của TP. Bắc Giang đối với đất nông nghiệp là 1.522,41 ha; đất phi nông nghiệp 56,27 ha.
Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của TP. Bắc Giang bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp lag 1.574,21 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 19,99 ha….

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Bắc Giang
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Bắc Giang

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Bắc Giang có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022  của TP. Bắc Giang. Tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định có hiệu lực và thay thế các Quyết định phê duyệt, phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 trước đây.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 10/04/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Bắc Giang.
Cụ thể, phân bổ diện tích các loại đất, đất nông nghiệp là 2.016,65 ha; đất phi nông nghiệp 4.609,78 ha; đất chưa sử dụng 29,10 ha; đất đô thị 2.173,55 ha; khu vực sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) 942,30 ha; khu vực lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) 201,32 ha; khu du lịch 8,82 ha; khu vực phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) 133,55 ha; khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) 373,51 ha; Khu thương mại – dịch vụ 142,42 ha; khu đô thị – thương mại – dịch vụ 549,71ha; Khu dân cư nông thôn 4.481,98 ha; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 814,52 ha.

Đối với thu hồi đất, đất nông nghiệp là 1.303,95 ha, đất phi nông nghiệp 58,86 ha.
Đối với chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 880,04 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 13,28 ha.
Đưa 1,86 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Bắc Giang.
Quyết định nêu rõ, UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Giang và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 21, phân khu 2, thành phố Bắc Giang

Untitled1 40
ảnh minh họa

Theo đó, điều chỉnh tên Đồ án từ “Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (tỷ lệ 1/500)” thành “Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 21, phân khu 2, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500”.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa phận của xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, nằm ở phía Nam thành phố Bắc Giang. Ranh giới được giới hạn phía Bắc  giáp đường giao thông dẫn lên cầu Đồng Sơn, phía Nam giáp thôn Dung và thôn Kép, xã Hương Gián, phía Đông giáp khu dân cư thôn Tây, xã Hương Gián, phía Tây giáp khu dân cư thôn Dung, xã Hương Gián.

Diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khoảng 23,4 ha, dân số dự kiến khoảng 3.092 người. Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu đô thị mới với các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở, được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu của dân cư đô thị trong tương lai.
Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống tiêu thoát nước, cây xanh; đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải…; Công trình nhà ở, công viên, vườn hoa, khu vui chơi, thể dục thể thao…

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến 2035

Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1362/QĐ_UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu Khu số 2, thành phố Bắc Giang.
Theo quyết định, Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 153,6 ha; địa điểm tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (khoảng 137ha) và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (khoảng 17ha) . Ranh giới điều chỉnh
quy hoạch như sau:

 • Phía Bắc: Giáp QL31;
 • Phía Nam: Giáp tuyến đường Trường Chinh;
 • Phía Đông: Giáp ĐT299;
 • Phía Tây: Giáp giáp dân cư hiện hữu thôn Thuyền và Khu số 19, thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố.

Nội dung điều chỉnh
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Điều chỉnh hướng, tim một số tuyến đường chính khu vực; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các lô đất cây xanh (thể dục thể thao, cây xanh đô thị, cây xanh cách ly), đất trường đào tạo chuyên nghiệp và đất công cộng có quy mô khoảng 23,24 ha thành đất đơn vị ở.
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu số 2, thành phố Bắc Giang:

 • Điều chỉnh một phần các lô đất có ký hiệu V-CC-11 (khoảng 4.255m2), V-OXM-16 (khoảng 12.576m2), V-DVDL-05+V-MN-16 (khoảng 14.042 m2), V-DVDL-04+V-CX-40+V-CC-37+V-MN-17+V-MN-18+V-HH-09+V-HH-10 (khoảng 94.821m2) từ quy hoạch đất ở, công cộng, cây xanh, mặt nước, thương mại dịch vụ thành quy hoạch đất hỗn hợp;
 • Điều chỉnh các lô đất có ký hiệu V-TH-108 (khoảng 6.145 m2), V-TH12 (khoảng 33.400 m2), V-TĐT-02 (khoảng 35.896 m2), V-CC-29 (khoảng 13.406 m2), V-CC-30 (khoảng 3.190 m2), V-MN-22A (khoảng 3.348 m2), VMN-22B (khoảng 5.833 m2), V-CX-28 (khoảng 3.814 m2), V-CX-18 (khoảng 4.438 m2), V-CX-21 (khoảng 10.861 m2), V-CX-22 (khoảng 5.152 m2), VDM-07 (khoảng 2.879 m2), V-DM-08C (khoảng 7.411 m2) từ quy hoạch đất trường học, trường chuyên nghiệp, đất công cộng, đấu mối hạ tầng kỹ thuật và một phần đất cây xanh, mặt nước thành đất ở đơn vị mới.
 • Điều chỉnh ô đất cây xanh cách ly (khoảng 33.113 m2) từ quy hoạch đất cây xanh cách ly thành đất cây xanh đô thị.
 • Điều chỉnh chức năng sử dụng đất các ô đất cây xanh sinh thái du lịch thành đất cây xanh đô thị.
 • Điều chỉnh dân số dự kiến trong khu vực điều chỉnh cục bộ khoảng 12.000 người.
 • Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các lô đất gồm: Mật độ xây dựng tối đa, tầng cao tối đa, hệ số sử dụng đất tối đa theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.
 • Điều chỉnh cục bộ quy hoạch hướng, tim một số tuyến đường chính khu vực theo theo phương án điều chỉnh quy hoạch chung; điều chỉnh giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc theo phương án quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh trong đó: Điều chỉnh Quy hoạch đường trục chính với mặt cắt rộng 27-29m (lòng đường 15,0m-17,0m, vỉa hè 2x6m), các tuyến đường nội bộ khác quy hoạch với mặt cắt rộng 21m (lòng đường 9,0m, vỉa hè 2x6m).

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035 tầm nhìn 2050 và Quy hoạch phân khu Khu số 3, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).
Cụ thể, phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 45,7ha; địa điểm tại xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang và xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch phía Bắc giáp dự án khu dân cư trung tâm xã Đồng Sơn; phía Nam giáp dân cư hiện trạng và đất canh tác nông nghiệp thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang; phía Đông giáp dân cư hiện trạng thôn Chùa và thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang; phía Tây giáp dân cư hiện trạng và đất canh tác nông nghiệp thôn Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035 tầm nhìn 2050. Điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực điều chỉnh (38,1ha) theo hướng: Dịch chuyển dải cây xanh mặt nước vào phía Đông Bắc, tại vị trí này chuyển đổi thành quy hoạch đất thương mại, dịch vụ bám đường trục chính; điều chỉnh một phần đất hỗn hợp cao tầng sang đất ở thấp tầng.
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu số 3, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000) bao gồm: Điều chỉnh quy hoạch các lô đất có ký hiệu K4-CX18, K4-CX19, K4- CX20 từ quy hoạch đất cây xanh, mặt nước thành quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Điều chỉnh quy hoạch các lô đất có ký hiệu K4-HH1, K4-HH2, K4-HH3 từ quy hoạch đất hỗn hợp thành đất cây xanh, mặt nước và một phần đất ở thấp tầng. Điều chỉnh quy hoạch một phần lô đất có ký hiệu K4-CX17 và một phần lô đất ký hiệu K4-HH4 từ quy hoạch đất cây xanh và đất hỗn hợp thành đất ở thấp tầng và đất giao thông; sau điều chỉnh, lô đất ký hiệu K4-HH4 còn khoảng 1,75 ha. Điều chỉnh lô đất ký hiệu K4-OCT2 từ đất ở cao tầng thành đất ở thấp tầng kỹ hiệu K4-OTT. Điều chỉnh 02 lô đất phía Tây Bắc từ quy hoạch đất ở thấp tầng thành đất ở cao tầng ký hiệu K4-OCT1; điều chỉnh một phần lô đất K4-OCT1 từ quy hoạch đất ở cao tầng thành đất công cộng ký hiệu K4-CC. Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các lô đất gồm: Mật độ xây dựng tối đa, tầng cao tối đa, hệ số sử dụng đất tối đa theo QCVN số 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đường trục chính từ rộng 38m (lòng đường 10,5mx2, vỉa hè 2x7m, dải phân cách giữa 3,0m) thành rộng 52,5m (lòng đường 10,5mx2, vỉa hè 6+9,5m, dải phân cách giữa 3,0m, dải phân cách phụ 3,0m, đường gom 10,5m) các tuyến đường nội bộ khác điều chỉnh quy hoạch với mặt cắt tối thiểu rộng 21m (lòng đường 9,0m, vỉa hè 2x6m). Điều chỉnh cục bộ quy hoạch hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc theo phương án quy hoạch sử dụng đất, giao thông điều chỉnh.
Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quyết định, Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tại Khu số 11, 12 thuộc Phân khu số 2. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch như sau:

 • Phía Bắc: Giáp khu số 8, khu đô thị phía nam TP Bắc Giang;
 • Phía Nam: Giáp khu đô thị số 15 và khu cơ quan của tỉnh.
 • Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện trạng xã Hương Gián, huyện Yên Dũng;
 • Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

Vị trí 1: Điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực với diện tích 10,99ha (trong đó: 6,7ha quy hoạch đất đơn vị ở; 2,14 quy hoạch đất trường học; 0,44ha quy hoạch đất cây xanh và đường giao thông) theo hướng di chuyển lô đất quy hoạch trường học sang vị trí bên cạnh khu vực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất công cộng đô thị và đất hỗn hợp. Cơ cấu sử dụng đất của khu vực sau điều chỉnh như sau: 6,84ha quy hoạch đất đơn vị ở; 1,66ha quy hoạch đất công cộng đô thị; 1,8ha quy hoạch đất hỗn hợp và đường giao thông.
Vị trí 2: Điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực với diện tích 4,74ha (trong đó: 1,39ha quy hoạch đất đơn vị ở; 1,75 quy hoạch đất công cộng đô thị; 1,26ha quy hoạch đất hỗn hợp và đường giao thông) theo hướng tăng diện tích lô đất công cộng đô thị để thu hút đầu tư khách sạn cao tầng, điều chỉnh lô đất hỗn hợp sang đất đơn vị ở để tăng hiệu quả sử dụng đất. Cơ cấu sử dụng đất của khu vực sau điều chỉnh như sau: 2,82ha quy hoạch đất đơn vị ở; 1,67ha quy hoạch đất công cộng đô thị và đường giao thông.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…