Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Hới, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Thành phố Đồng Hới nằm giữa Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh và bên tuyến đường sắt Bắc-Nam với ga Đồng Hới là một trong những ga chính, cách thủ đô Hà Nội 500 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 267 km về phía Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.220 km về phía Nam, có sông Nhật Lệ chảy qua, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc và tây giáp huyện Bố Trạch
 • Phía nam giáp huyện Quảng Ninh
 • Phía đông giáp Biển Đông với 12 km bờ biển cát trắng.

Thành phố Đồng Hới có diện tích 155,87 km², dân số năm 2020 là 133.818 người, mật độ dân số đạt 859 người/km².
Ngày 16 tháng 8 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định 156/2004/NĐ-CP thành lập thành phố Đồng Hới trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Đồng Hới. Thành phố Đồng Hới có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 10 phường và 6 xã.
Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1270/QĐ-TTg công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình. Ngày 1 tháng 2 năm 2020, sáp nhập phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình thành phường Đồng Hải. Thành phố Đồng Hới có 9 phường và 6 xã như hiện nay.
Quy hoạch Thành phố Đồng Hới, bao gồm 9 phường: Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Đồng Hải, Đồng Phú, Đồng Sơn, Đức Ninh Đông, Hải Thành, Nam Lý, Phú Hải và 6 xã: Bảo Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh, Nghĩa Ninh, Quang Phú, Thuận Đức.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, Thành phố Đồng Hới

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 thành phố Đồng Hới.
Theo đó, đến năm 2030, thành phố Đồng Hới có tổng diện tích tự nhiên 15.587,34 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 7.020,96 ha; Đất phi nông nghiệp 8.432,79 ha; Đất chưa sử dụng 133,59 ha;
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 2.904,58 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 110,10 ha,
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 229,49 ha; tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: 83,65 ha, trong đó toàn bộ đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kèm theo Quyết định này.

Bản đồ quy hoạch Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Đồng Hới đến 2030

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của thành phố Đồng Hới với tổng diện tích tự nhiên 15.587,34 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 8.786,84 ha, đất phi nông nghiệp 6.613,34 ha, đất chưa sử dụng 187,16 ha; đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.138,70 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 111,61 ha; tổng diện tích thu hồi 1.106,39 ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp 1.026,43 ha, thu hồi đất phi nông nghiệp 79,96 ha; tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích 30,08 ha, trong đó toàn bộ đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp.
Ngày 29/3/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Đồng Hới.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

(Ngày 04/04/2022) UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định số 870/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Đồng Hới.
Theo quyết định, diện tích đất phân bổ trong năm kế hoạch là 15.587,34ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 8.657,07ha; đất phi nông nghiệp: 6.754,81ha; đất chưa sử dụng: 175,46ha.
Kế hoạch thu hồi đất là 1.027,84ha; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp: 993,87ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở là 75,70ha.
Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp là 29,20ha.
Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng cho các công trình dự án được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Đồng Hới do UBND thành phố xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, TP. Đồng Hới

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đồng Hới.
Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt tổng diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Hới năm 2023 là 15.587,34 ha, trong đó đất nông nghiệp 8.775,28 ha; đất phi nông nghiệp 6.626,33 ha; đất chưa sử dụng 185,73 ha.
Tổng diện tích thu hồi 946,08 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 791,86 ha; đất phi nông nghiệp 154,22 ha; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 825,76 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 75,52 ha; tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp 16,63ha.

Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Đồng Hới đến 2030

Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Đồng Hới được định hướng theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình. Hiện tại trong kỳ 2021-2030 TP. Đồng Hới đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Định hướng đất đai cho phát triển khu công nghiệp của thành phố đến năm 2030 khoảng 216,48 ha, bao gồm:

 • Khu công nghiệp Tây Bắc và Bắc Đồng Hới.

Đất cụm công nghiệp: Đến năm 2030 có 83,10 ha gồm:

 • Cụm công nghiệp Bắc Lý
 • Cụm công nghiệp Bắc Nghĩa
 • Cụm tiểu thủ công nghiệp Nam Lý
 • Cụm tiểu thủ công nghiệp phường Đồng Sơn
 • Cụm công nghiệp Phú Hải
 • Cụm công nghiệp Lộc Ninh
 • Cụm công nghiệp Nghĩa Ninh
 • Cụm công nghiệp Quang Phú
 • Cụm công nghiệp Thuận Đức.

Quy hoạch giao thông Thành phố Đồng Hới đến 2030

Quy hoạch giao thông thành phố Đồng Hới được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong kỳ Thành phố Đồng Hới cũng bố trí quỹ đất sử dụng cho các dự án giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 – 2030.
Dưới đây là những dự án giao thông trọng điểm có sử dụng đất được triển khai thực hiện trong kỳ của thành phố:

 • Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ II đến đường HCM nhánh Đông
 • Đường nối từ đường Tránh Quốc lộ 1A với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh
 • Đường từ Lộc Ninh đi khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới
 • Dự án phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khi hậu TP Đồng Hới (Tuyến đường dọc 36m 3 tuyến đường ngang)
 • Tuyến đường du lịch kết nối thành phố Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình
 • Mở rộng, nâng cấp cảng hàng không Đồng Hới
 • Đường 22,5m tiếp giáp giữa trụ sở BCH BĐBP với trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Bình
 • Đường phía Đông dọc bờ sông Lệ Kỳ kết hợp với đê chống lũ cho phường Phú Hải (chuyển tiếp 2018)
 • …..

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16168229773451386931118

Bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch sử dụng đất và các…

Ban do quy hoach su dung dat quan Hoang Mai

Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm Bản đồ Quận Hoàng Mai, Hà Nội Map khổ lớn hay bản đồ hành chính các Phường tại Hoàng Mai, Hà Nội nhằm tra cứu thông tin…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

ban do vinh quynh

Bản đồ quy hoạch ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Meey Map là công cụ tốt nhất để tra…

quy hoach xa uy no

Bản đồ quy hoạch ở Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Hãy khám phá bản đồ quy hoạch Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy…

screen shot 2021 04 20 at 65055 pm 1618919490728315854150

Bản đồ quy hoạch Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Đông Hội huyện Đông Anh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…