Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Mộ Đức là huyện đồng bằng trọng điểm lúa của tỉnh Quảng Ngãi. Có Quốc lộ 1, Quốc lộ 24 và đường sắt Thống Nhất chạy qua. Nghề chính xưa nay vẫn là nghề nông, công thương nghiệp truyền thống có một số làng nghề đáng chú ý và ngày nay đang được đẩy mạnh. Mộ Đức là quê hương của nhà chính trị, nhà văn hóa lớn Phạm Văn Đồng.
Huyện Mộ Đức nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

Địa bàn huyện tựa như một hình tam giác, nhọn hẹp ở phía bắc, phình rộng ở phía nam. Diện tích tự nhiên của huyện là 212,23 km², dân số là 144.230 người, mật độ dân số đạt 680 người/km².
Cư dân huyện Mộ Đức chủ yếu là người Kinh, năm 2005 chỉ có 36 người Hrê sống ở phía tây xã Đức Phú. Xưa kia có một số người Hoa đến buôn bán, sinh sống ở Lạc Phố. Cư dân chủ yếu sống bằng nghề nông, kết hợp với đánh cá, làm nghề thủ công, buôn bán.
Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định đi qua đang được xây dựng.
Quy hoạch Huyện Mộ Đức, bao gồm thị trấn Mộ Đức (huyện lỵ) và 12 xã: Đức Chánh, Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Lân, Đức Lợi, Đức Minh, Đức Nhuận, Đức Phong, Đức Phú, Đức Tân, Đức Thắng, Đức Thạnh; chia thành 69 thôn và tổ dân phố.

Thông tin quy hoạch đô thị, sử dụng đất huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Về quy hoạch đô thị, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 158/QĐ_UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Mộ Đức đến năm 2030, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo quyết định, Phạm vi và ranh giới khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 863,52ha của thị trấn Mộ Đức, có giới cận như sau:

 • Đông giáp: xã Đức Phong và xã Đức Thạnh;
 • Tây giáp: xã Đức Tân;
 • Nam giáp: xã Đức Phong;
 • Bắc giáp: xã Đức Tân.

Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức được xác định với tính chất Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của huyện Mộ Đức, được quy hoạch phát triển theo tiêu chuẩn đô thị loại V; Là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Mộ Đức với các huyện lân cận.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Mộ Đức

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định Số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Mộ Đức.
Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất huyện Mộ Đức được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 21.408,23 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.094,47 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 449,92 ha;
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 105,05 ha.

Vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Mộ Đức. Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Mộ Đức đến 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mộ Đức
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mộ Đức

Thị trấn Mộ Đức là một trong 13 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Mộ Đức. Do đó, quy hoạch giao thông, đô thị, sử dụng đất thị trấn Mộ Đức cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Mộ Đức.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mộ Đức.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Mộ Đức được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 16.944,69 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 4.332,86 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 130,68 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất của huyện Mộ Đức trong năm 2022:

 • Thu hồi đất nông nghiệp: 433,21 ha.
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp: 33,65 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, huyện Mộ Đức, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 208,03 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 37,36 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 6,80 ha.

Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022.
a) Tổng danh mục các công trình dự án thu hồi đất là 13 công trình, dự án với tổng diện tích là 160,81ha. Trong đó:

 • Có 10 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 131,88ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.
 • Có 03 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 28,93ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.

b) Danh mục các công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

 • Có 04 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với diện tích 1,43ha.
 • Có 03 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022 với diện tích 2,65ha.

Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Trong năm 2022, UBND huyện Mộ Đức đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 11 công trình, dự án.
Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mộ Đức.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Vào ngày 31/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định số 1577/QĐ-UBND để phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Mộ Đức.

Theo kế hoạch này, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm 2023 ở huyện Mộ Đức là như sau: đất nông nghiệp có hơn 16.844,45 ha, đất phi nông nghiệp có hơn 4.426,46 ha, và đất chưa sử dụng chiếm khoảng 137,32 ha.

Thông tin về vị trí và diện tích của các khu đất được đưa vào sử dụng trong kế hoạch năm 2023 của huyện Mộ Đức đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, cùng với Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Mộ Đức.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

1/5 - (1 bình chọn)
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…