Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nga Sơn, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. được cập nhật 28/02/2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Huyện Nga Sơn nằm ở phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km về phía đông Bắc, cách Quốc lộ 1 khoảng 14 km về phía đông và cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 120 km về phía nam, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Kim Sơn, phía bắc giáp huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Phía tây giáp huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn
  • Phía nam giáp huyện Hậu Lộc và vịnh Bắc Bộ.

Hơn 80% diện tích của huyện là đồng bằng, địa hình thoải từ tây sang đông. Phía bắc của huyện có dãy núi Tam Điệp, phía nam có con sông Lèn chảy qua.
Huyện có bờ biển dài 20 km và hàng năm Nga Sơn lấn ra biển từ 80 đến 100 m do phù sa bồi đắp của sông Hồng và sông Đáy.
Huyện Nga Sơn có diện tích tự nhiên 144,95 km². Dân số năm 2010 là 153.433 người. 17% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Quy hoạch huyện Nga Sơn, bao gồm thị trấn Nga Sơn (huyện lỵ) và 23 xã (trong đó có 8 xã vùng biển): Ba Đình, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Liên, Nga Phú, Nga Phượng, Nga Tân, Nga Thạch, Nga Thái, Nga Thắng, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Bản đồ quy hoạch không giang huyện Nga Sơn đến 2030
Bản đồ quy hoạch không giang huyện Nga Sơn đến 2030

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, huyện Nga Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết đinh Số: 3770/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất Năm 2024.
Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Nga Sơn được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 11.286,74 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 4.858,16 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 5.243,11 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 185,57 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Nga Sơn, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.408,78 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 26,15 ha.
Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ đến 2030, gồm: Đất nông nghiệp: 14,77 ha; Đất phi nông nghiệp: 1,91 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Nga Sơn.

Về kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:

Trong Năm 2024, huyện Nga Sơn được phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch với tổng diện tích: 8.286,84 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 4.876,85 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.207,78 ha; Đất chưa sử dụng: 202,21 ha
Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Nga Sơn; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 26/10/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3614/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nga Sơn.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nga Sơn được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 15.779,97 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 8.993,43 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.281,97 ha; Đất chưa sử dụng: 1.504,57 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Nga Sơn được xác định gồm: Đất nông nghiệp: 189,13 ha; Đất phi nông nghiệp: 17,35 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 207,59 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 2,07 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện Nga Sơn: Đất phi nông nghiệp: 2,27 ha
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Nga Sơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Theo Quyết định số 2600/QĐ-UBND của UBND huyện Nga Sơn về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Nga Sơn đã được xác định với tổng diện tích các loại đất là 15.779,97 ha, bao gồm đất nông nghiệp chiếm 8.941,13 ha, đất phi nông nghiệp là 5.349,40 ha và đất chưa sử dụng là 1.489,44 ha.

Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp là 190,33 ha và đất phi nông nghiệp là 19,75 ha. Diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp là 239,87 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở đã được chuyển đổi sang đất ở với diện tích là 4,99 ha.

Về vị trí và diện tích của các khu vực đất được sử dụng trong năm 2023, thông tin được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Nga Sơn.

Quy hoạch phát triển đô thị – công nghiệp huyện Nga Sơn

Về phát triển công nghiệp:

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017, trên địa bàn huyện Nga Sơn được quy hoạch 04 CCN với tổng diện tích 146,4 ha; tình hình thực hiện đến nay như sau:

  • Cụm công nghiệp làng nghề liên xã tại thị trấn Nga Sơn: Có diện tích quy hoạch 7 ha (không có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật). Hiện nay, CCN đã thu hút được 06 doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
  • Cụm công nghiệp Tư Sy tại địa bàn các xã Nga Bạch, Nga Thạch và Nga Nhân: Có diện tích quy hoạch 15 ha, CCN đã được thành lập tại Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh (điều chỉnh tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 28/6/2022); Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Hoàng Long, tổng mức đăng ký đầu tư 96 tỷ đồng.
  • Cụm công nghiệp Tam Linh tại thị trấn Nga Sơn và xã Nga Văn: Có diện tích quy hoạch 50 ha; đến nay, đã thu hút được 01 doanh nghiệp (Nhà máy may Winner Vina) thuê đất trực tiếp từ UBND tỉnh, đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với phần diện tích đất còn lại của CCN khoảng 37 ha, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 về việc thành lập CCN và giao cho Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Skyland – Công ty BNB Hà Nội làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tuy nhiên Liên danh nhà đầu tư chưa triển khai xây dựng và đến tháng 6/2022 có văn bản tự nguyện hoàn trả dự án, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 1362/QĐ-UBND. Hiện nay, đã có nhà đầu tư mới là Công ty TNHH FDI Nga Sơn quan tâm, nộp hồ sơ đề xuất thành lập và đăng ký làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Tam Linh với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.
  • Cụm công nghiệp Long Sơn tại xã Nga An: Có diện tích quy hoạch 74,4 ha; hiện nay CCN chưa được thành lập, chưa có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Về quy hoạch phát triển đô thị:

Theo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn do UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 11/5/2020, vùng phát triển đô thị được xác định bao gồm thị trấn Nga Sơn mở rộng (thị trấn Nga Sơn cũ sáp nhập thêm 2 xã Nga Mỹ, Nga Hưng), đô thị Hội Đào (Nga Liên) và các xã lân cận: Nga Văn, Nga Yên, Nga Trung, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Hải. Đây là hạt nhân trung tâm của toàn vùng, tập trung phát triển đô thị với các chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa, xã hội dọc theo tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 217b. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông – thủy hải sản, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, dịch vụ thương mại du lịch kết nối cơ sở hạ tầng giao thông của huyện với các tuyến quốc lộ, cao tốc và các địa phương lân cận tạo điều kiện cho mở rộng giao thương và thu hút đầu tư.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…