Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Thanh Sơn, Phú Thọ 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Sơn, Phú Thọ được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Thanh Sơn nằm ở phía nam của tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt Trì khoảng 50 km về phía nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 87 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Thanh Thủy
 • Phía tây giáp huyện Tân Sơn và huyện Yên Lập
 • Phía nam giáp thành phố Hòa Bình và huyện Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình
 • Phía bắc giáp huyện Tam Nông.

Huyện Thanh Sơn có diện tích tự nhiên là 62.063 ha và dân số năm 2013 là 120.229 người.
Cuối năm 2006, huyện Thanh Sơn có 1 thị trấn Thanh Sơn và 39 xã: Cự Đồng, Cự Thắng, Địch Quả, Đông Cửu, Đồng Sơn, Giáp Lai, Hương Cần, Khả Cửu, Kiệt Sơn, Kim Thượng, Lai Đồng, Long Cốc, Lương Nha, Minh Đài, Mỹ Thuận, Sơn Hùng, Tam Thanh, Tân Lập, Tân Minh, Tân Phú, Tân Sơn, Tất Thắng, Thạch Khoán, Thạch Kiệt, Thắng Sơn, Thu Cúc, Thu Ngạc, Thục Luyện, Thượng Cửu, Tinh Nhuệ, Văn Luông, Văn Miếu, Vinh Tiền, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Sơn, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn.

Ngày 9 tháng 4 năm 2007, huyện Thanh Sơn cũ được chia thành 2 huyện Thanh Sơn (mới) và Tân Sơn. Huyện Thanh Sơn có 1 thị trấn và 22 xã, giữ ổn định cho đến nay.
Quy hoạch huyện Thanh Sơn, bao gồm thị trấn Thanh Sơn (huyện lỵ) và 22 xã: Cự Đồng, Cự Thắng, Địch Quả, Đông Cửu, Giáp Lai, Hương Cần, Khả Cửu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tân Lập, Tân Minh, Tất Thắng, Thạch Khoán, Thắng Sơn, Thục Luyện, Thượng Cửu, Tinh Nhuệ, Văn Miếu, Võ Miếu, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Sơn với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch là 62.110,40 ha ha, trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất huyện Thanh Sơn đến 2030 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 4.602,78 ha, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 3.488,36 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.097,43 ha.
 • Đất nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 16,99 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch là 27,87 ha. Trong đó: đất phi nông nghiệp: 27,87 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. (Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử huyện Thanh Sơn)

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 14/01/2022, UBND huyện Thanh Sơn ra Thông báo số 03/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Sơn.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thanh Sơn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thanh Sơn

Hồ sơ công bố công khai:

Địa điểm công khai: Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thanh Sơn; địa chỉ: Phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn; Trang thông tin điện tử của huyện ( và Trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Trước đó, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3481/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Sơn.
Theo quyết định, phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2022, huyện Thanh Sơn với tổng diện tích đất tự nhiên là 62.110,40 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 55.731,73 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước: 3.277,25 ha); Đất phi nông nghiệp: 6.059,40 ha; Đất chưa sử dụng: 319,27 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Thanh Sơn với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là: 488,67 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 474,51 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước là: 115,48 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 8,38 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 5,78 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Thanh Sơn được xác định với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 6,90 ha, trong đó: đất phi nông nghiệp là 6,90 ha.
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 của huyện Thanh Sơn với tổng số 117 dự án, trong đó 16 dự án đăng ký mới và 101 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024.
Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thanh Sơn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3578/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Sơn. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Sơn với các nội dung chủ yếu sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Thanh Sơn với tổng diện tích đất tự nhiên là 62.110,40 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 55.815,14 ha (Đất chuyên trồng lúa nước 3.296,94 ha); Đất phi nông nghiệp 5.973,17 ha; Đất chưa sử dụng 322,09 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 319,08 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 291,43 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 77,48 ha); Đất phi nông nghiệp 27,65 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 412,56 ha, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 401,56 ha (trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước là 97,91 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 5,70 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 5,30 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 4,0 ha.
Danh mục công trình thực hiện trong năm 2023 với tổng số 110 dự án, trong đó 21 dự án đăng ký mới và 89 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 13 dự án.
Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thanh Sơn.

Quy hoạch huyện Thanh Sơn

Hiện nay, huyện Thanh Sơn được đầu tư bài bản về quy hoạch, hạ tầng giao thông cùng với những dự án khu đô thị có quy mô lớn được phân bổ trên địa bàn huyện, trong đó có khu vực thị trấn Thanh Sơn, với dự án điển hình là Thanh Sơn Riverside Garden.

Phối cảnh Dự án khu đông thị Thanh Sơn Riverside Garden
Phối cảnh Dự án khu đông thị Thanh Sơn Riverside Garden

Thanh Sơn Riverside Garden sở hữu vị trí đắc địa với hướng tựa núi Vân, trước mặt là sông Vàng, trung tâm huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Dự án nằm giữa Vườn quốc gia Xuân Sơn và vườn quốc gia Ba Vì, mang tới không gian sống trong lành.
Cũng nhờ có nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Các nút giao IC7, IC9, IC11 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, đoạn từ ngã tư giao với đường Hùng Vương đến Khu Di tích lịch sử Đền Hùng… Trong đó có dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B từ Phú Thọ đi Hòa Bình chạy qua hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Huyện Thanh Sơn là địa bàn có nhiều tuyến giao thông trọng điểm chạy qua gồm: Tuyến quốc lộ 32 đi qua tuyến đường tỉnh lộ 315, tuyến đường tỉnh lộ 316, tuyến đường tỉnh lộ 316C, tuyến đường tỉnh lộ 317D, tuyến đường tỉnh lộ 317B. Trong đó, tuyến đường giao thông liên huyện Thanh Thủy – Thanh Sơn; đường nối từ cầu Đồng Quang đến cụm công nghiệp Hoàng Xá… khi đưa vào sử dụng sẽ tạo thành tam giác tăng trưởng với liên kết vùng thuận tiện, tạo đà phát triển lý tưởng cho bất động sản khu vực.
[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…