Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch kế hoạch huyện Phú Riềng (Bình Phước) 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Phú Riềng nằm ở trung tâm tỉnh Bình Phước, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Bù Đăng
 • Phía tây giáp các huyện Lộc Ninh và Hớn Quản
 • Phía nam giáp huyện Đồng Phú
 • Phía bắc giáp huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long.

Huyện có diện tích 674,97 km², dân số năm 2019 là 91.450 người, mật độ dân số đạt 85 người/ km².
Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH13. Theo đó, thành lập huyện Phú Riềng trên cơ sở tách 10 xã: Bình Sơn, Bình Tân, Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Long Tân, Phú Riềng, Phú Trung và Phước Tân thuộc huyện Bù Gia Mập.
Sau khi thành lập, huyện Phú Riềng có 67.497 ha diện tích tự nhiên và 92.016 người với 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 10 xã nói trên. Huyện lỵ đặt tại xã Bù Nho.
Quy hoạch Huyện Phú Riềng, bao gồm 10 xã: Bình Sơn, Bình Tân, Bù Nho (huyện lỵ), Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Long Tân, Phú Riềng, Phú Trung và Phước Tân.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phú Riềng.
Theo Điều 1 của Quyết định số 1125/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Phú Riềng được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6.994,51 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.414,27 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 6,75 ha

Theo đó, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trong báo cáo thuyết minh quy hoạch và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú Riềng.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Bù Nho và xã Bình Sơn, Bình Tân đến 2030. Quy hoạch trên vần phù hợp với đồ án quy hoạch huyện Phú Riềng 1/5000 đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Phú Riềng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Phú Riềng

Về kế hoạch sử dụng đất 2024:
UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Riềng.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Riềng được xác định với diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 59.436,73 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9.939,69 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2024:

 • Đất nông nghiệp: 662,39 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3,79 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.355,82 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.317,03 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,39 ha

Theo quyết định nói trên thì vị trí các khu đất, công trình, dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 được xác định theo báo cáo thuyết minh, các bảng biểu và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Phú Riềng.
UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc Chấp thuận cho bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Riềng.
Theo đó, UBND tỉnh Chấp thuận cho bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Riềng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

 • Tên dự án: Khu dân cư Bắc Long Hưng.
 • Diện tích: Khoảng 45,95 ha.
 • Vị trí: Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ pháp lý:
+ Quyết định số 1441/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và thu hồi các Quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất.
+ Quyết định số 3621/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Riềng về việc phê duyệt Đồ án và Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Long Hưng, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Phân biệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.
Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch công nghiệp tại huyện Phú Riềng

Tỉnh Bình Phước đang xem xét chấp thuận đầu tư của Tập đoàn Cao Su về việc thực hiện xây dựng những Khu công nghiệp tại huyện Phú Riềng trong thời gian tới như:

 • Khu công nghiệp Long Tân rong 282 ha
 • Khu công nghiệp Long Hà rộng 524 ha
 • Khu công nghiệp Phú Riềng Đỏ 1 rộng 158 ha

Bên cạnh đó, huyện Phú Riềng cũng dành 311 ha đất để thực hiện quy hoạch đô thị và xây dựng cụm công nghiệp tại xã Bù Nho. Trong đó: Đất phát triển các khu đô thị là 261 ha; đất cụm công nghiệp Bù nho là 50 ha.
Về thương mại dịch vụ, huyện Phú Riềng cũng có quy hoạch xây dựng và hoàn thiện 05 chợ trên địa bàn gồm: Chợ xã Long Hưng, Chợ Bình Sơn, Chợ Bình Tân, Chợ Phú Trung, Chợ xã Phước Tân.
Ngoài ra, trong kỳ quy hoạch 2021-2030 huyện Phú Riềng cũng sẽ thực hiện quy hoạch nâng cấp hai xã Bù Nho và Phú Riềng thành thị trấn Bù Nho với quy đất 262 ha, thị trấn Phú Riềng với quy đất 193 ha.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…