Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Phù Ninh,Phú Thọ| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh (Phù Ninh), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch Thành Phố Việt Trì
Bản đồ quy hoạch Thị Xã Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch Huyện Cẩm Khê
Bản đồ quy hoạch Huyện Đoan Hùng
Bản đồ quy hoạch Huyện Hạ Hòa
Bản đồ quy hoạch Huyện Lâm Thao
Bản đồ quy hoạch Huyện Phù Ninh
Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Nông
Bản đồ quy hoạch Huyện Tân Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Ba
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Sơn
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Thủy
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Lập

Huyện Phù Ninh nằm ở phía đông bắc của tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt Trì khoảng 15 km về phía đông bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 102 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với ranh giới là sông Lô
 • Phía tây giáp thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba
 • Phía nam giáp thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao
 • Phía bắc giáp huyện Đoan Hùng và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (qua sông Lô).

Huyện Phù Ninh có tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 18.337 ha, trong đó có 63,32% là đất đồi núi, đất nông nghiệp là 8.981 ha, đất lâm nghiệp là 4.149 ha, đất chuyên dùng là 2.402 ha, đất ở 675 ha, đất chưa sử dụng là 2.431 ha.
Huyện Phù Ninh có 2 thị trấn: Phong Châu (huyện lỵ), Phú Hộ và 19 xã: An Đạo, Bảo Thanh, Bình Bộ, Gia Thanh, Hạ Giáp, Hùng Lô, Kim Đức, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp, Tử Đà, Vĩnh Phú.
Sau khi điều chỉnh chia tách, sát nhập, hiện nay huyện Phù Ninh có 1 thị trấn và 16 xã.
Quy hoạch huyện Phù Ninh, bao gồm thị trấn Phong Châu (huyện lỵ) và 16 xã: An Đạo, Bảo Thanh, Bình Phú, Gia Thanh, Hạ Giáp, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Phù Ninh

Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh được tỉnh Phú Thọ phê duyệt gồm:
1- Khu công nghiệp Phù Ninh

 • Địa điểm: Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích theo quy hoạch: 80.10 ha

2- Cụm công nghiệp Đồng Lạng

 • Địa điểm: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích quy hoạch là 41,7ha.

3- Cụm công nghiệp Phú Gia

 • Địa điểm: Thuộc địa phận 03 xã Phú Lộc, Gia Thanh, Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích quy hoạch là 40 ha

4- Cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo

 • Địa điểm: Thuộc địa phận 02 xã Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 • Tổng diện tích được phê duyệt là 63ha

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất đến 05/2023, huyện Phù Ninh

Về Quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 9.777,27ha, chiếm 62,13% tổng diện tích tự nhiên. (Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.549,21 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 5.912,06 ha, chiếm 37,57% tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 47,64 ha, chiếm 0,30% tổng diện tích tự nhiên.

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 2.307,51 ha, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.174,06 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước là 404,14 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 106,88 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 26,57 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đã đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 9,37 ha. Toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào mục đích đất phi nông nghiệp.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh kèm theo.

Bản đồ quy hoạch huyện Phù Ninh,Phú Thọ| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Phù Ninh

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3496/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phù Ninh.
Theo quyết định, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 của huyện Phù Ninh với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97 ha bao gồm: Đất nông nghiệp: 11.499,70 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.185,13 ha; Đất chưa sử dụng: 52,14 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Ninh, với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 445,91 ha, trong đó:

 • Đất Nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 436,16 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 9,75 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 7,78 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 với tổng diện tích là 4,84 ha, trong đó: Chuyển sang các mục đích đất nông nghiệp là 0,06 ha; Chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp là 4,78 ha.
Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Phù Ninh.

Bản đồ quy hoạch huyện Phù Ninh,Phú Thọ| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Ninh

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh. Theo đó, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Phù Ninh với tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 11.339,06 ha (Đất chuyên trồng lúa nước 1.815,79 ha); Đất phi nông nghiệp 4.345,88 ha; Đất chưa sử dụng 52,03 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 533,95 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 496,62 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 132,38 ha); Đất phi nông nghiệp 37,33 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 614,83 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 592,29 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 145,87 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 13,81 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 8,73 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2023 là 4,96 ha, trong đó: Chuyển sang các mục đích đất nông nghiệp là 0,06 ha; Chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp là 4,90 ha.
Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023 với tổng số 136 dự án, trong đó 22 dự án đăng ký mới và 114 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 01 dự án.
Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Phù Ninh.

Quy hoạch đô thị huyện Phù Ninh đến 2035, tầm nhìn đến 2050

Mới đây, UBND huyện Phù Ninh vừa ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 về việc Phê duyệt đề cương lập nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. Các nội dung lập quy hoạch được giao cho UBND huyện Phù Ninh thực hiện.
Tài liệu kèm theo:

1/5 - (1 bình chọn)

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…