Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.
Huyện Sông Lô nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Lập Thạch
 • Phía tây giáp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
 • Phía nam giáp thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Huyện Sông Lô được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2008 trên cơ sở tách thị trấn Tam Sơn và 16 xã: Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch thuộc huyện Lập Thạch.Sau khi thành lập, huyện có 15.031,77 ha diện tích tự nhiên và 93.984 người với 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thị trấn và 16 xã nói trên.
Quy hoạch Huyện Sông Lô, bao gồm thị trấn Tam Sơn (huyện lỵ) và 16 xã: Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Vĩnh Long
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Vĩnh Phúc
Bản đồ quy hoạch Thành phố Phúc Yên
Bản đồ quy hoạch Thành phố Vĩnh Yên
Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Xuyên
Bản đồ quy hoạch Huyện Lập Thạch
Bản đồ quy hoạch Huyện Sông Lô
Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Đảo
Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Dương
Bản đồ quy hoạch Huyện Vĩnh Tường
Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Lạc

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Sông Lô

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/11/2021 UBND huyện Sông Lô ban hành thông báo số 163/TB-UBND về việc Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô.
Hồ sơ công bố công khai gồm có:

 • Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp (bao gồm số liệu, danh mục công trình);
 • Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Sông Lô;
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sông Lô;
 • Bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Sông Lô.

Trước đó, ngày 2/11/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Sông Lô.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sông Lô với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm: Đất nông nghiệp là 9.868,18 ha; Đất phi nông nghiệp là 5.199,06 ha; Đất chưa sử dụng là 0,19 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm: Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2.296,75 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 68,35 ha; Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở: 22,65 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Sông Lô.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sông Lô
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sông Lô

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Tam Sơn đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 5/4/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Sông Lô.
Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022, huyện Sông Lô bao gồm: Đất nông nghiệp: 11.631,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.414,34 ha; Đất chưa sử dụng: 22,06 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022: Đất nông nghiệp: 492,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 26,51 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 517,45 ha; Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 2,26 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 4,70 ha.
Chi tiết nội dung KH SDĐ năm 2022 huyện Sông Lô được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Lô và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Lô tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Sông Lô
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Sông Lô

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 18/04/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 844/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sông Lô.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Sông Lô được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: Đất nông nghiệp là 11.776,22 ha; Đất phi nông nghiệp là 3.265,64 ha; Đất chưa sử dụng là 25,58 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Sông Lô, gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 124,83 ha; đất phi nông nghiệp là 14,63 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Sông Lô, gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 388,11 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 8,90 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 1,67 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Sông Lô được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Sông Lô.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Sông Lô

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Sông Lô được xác định với kế hoạch xây dựng và mở rộng một số tuyến đướng chính như sau:
– Mở rộng đường tỉnh lộ 306 và 307B đảm bảo giao thông thông suốt trong huyện và sang thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ.
– Lập dự án khoảng 3,5 km đường đôi trung tâm huyện lỵ, quy hoạch đường từ nút lập thể đường Xuyên Á (tại Văn Quán, Lập Thạch) đến khu vực huyện lỵ Sông Lô.
– Mở rộng mặt đê Tả Sông Lô rộng khoảng 24m kết hợp đường giao thông nối với phà Phú Hậu và kè đê Tả Sông Lô đảm bảo giao thông và phòng chống lụt bão.
– Đẩy nhanh tiến độ nhựa hoá, bê tông hoá, lát gạch các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ đường được kiên cố đạt trên 80%. Đến năm 2020 là 100%.
– Mở rộng và phát triển giao thông vận tải đường sông.

Về Quy hoạch đô thị

UBND huyện Sông Lô đã công bố quyết định Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô – Tỷ lệ 1/5000.
Nội dung lý do điều chỉnh nhằm bổ sung, xác định cụ thể vị trí xây dựng Cầu qua Sông Lô (Cầu Vĩnh Phú) để kết nối giao thông liên vùng về phía thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung tính chất một số khu vực chức năng đô thị đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và phù hợp với tình hình phát triển tại khu vực.
Nội dung được điều chỉnh như sau:

 • Cập nhật hướng tuyến Cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô giữa thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và xã Đức Bác, huyện Sông lô, tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Quy hoạch hướng tuyến nối từ cầu Vĩnh Phú đến ĐT.306 (mặt cắt ngang 24,0m; vỉa hè 4,5mx2; lòng đường 15,0m); có bố trí đường gom hai bên.
 • Cắt giảm mặt cắt ngang ĐT.306 đoạn từ đê tả sông Lô đến nút giao đường cầu Vĩnh Phú với ĐT.306, mặt cắt ngang từ 24,0m về 16,5m;
 • Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, không gian cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật tại khu trung tâm đô thị Đức Bác do ảnh hưởng của tuyến đường dẫn từ cầu Vĩnh Phú kết nối với ĐT.306;
 • Tăng diện tích đất ở cao tầng (nhà ở xã hội), đất ở thấp tầng phục vụ cho phát triển đô thị và các KCN lân cận;
 • Cập nhật và điều chỉnh quy hoạch đất doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thuê xã Đức Bác tại vị trí nút giao giữa đường nối cầu Vĩnh Phú và ĐT.306.

Nội dung điều chỉnh này đã được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030, vị trí được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sông Lô.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Sông Lô

Nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, huyện Sông Lô đã và đang tập trung, ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch, giúp các nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp.
Hiện nay, huyện Sông Lô đã quy hoạch 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Khu công nghiệp Sông Lô I, Khu công nghiệp Sông Lô II, một phần Khu công nghiệp Lập Thạch I và 2 cụm công nghiệp (CCN) là: Đồng Thịnh và Hải Lựu. Để các khu, CCN trên địa bàn sớm đi vào hoạt động, tạo sức bật trong phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH) huyện Sông Lô đã dồn lực tập trung, ưu tiên cho công tác GPMB và coi đây là cơ sở tiền đề để thu hút đầu tư.
Với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân trong công tác GPMB các khu, CCN trên địa bàn huyện Sông Lô bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.
Cụ thể, Khu công nghiệp Sông Lô I đã quy chủ tại thực địa được 104 ha/177,7 ha (đạt 58,7%); kiểm kê, kiểm đếm đất nông nghiệp được 84ha/177,7ha (đạt 47%); kiểm kê, rà soát đối chiếu được 3,5 ha đất ở và đất vườn 19 hộ.
Các hộ đã ký biên bản và nhập phương án cây cối, tài sản trên đất. Đồng thời, chi trả tạm ứng tiền bồi thường di chuyển được 257 ngôi mộ, với số tiền gần 3 tỷ đồng.
Khu công nghiệp Sông Lô II, đã quy chủ tại thực địa được 165,65ha/165,65ha; đã đối chiếu vào biên bản được 157/165,65ha. Trong đó, đã chi trả bồi thường xong 119ha, với số tiền hơn 367 tỷ đồng. Ngoài ra cũng đã chi trả bồi thường mồ mả xong 443 ngôi/750 ngôi với số tiền 4,3 tỷ đồng.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trên Google Map

Bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Cập nhật bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024 chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

0 20221012050931913

Bản đồ quy hoạch Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để khám…

Quy hoạch Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá và tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội ngay hôm nay! Với Meey Map, bạn có thể dễ dàng xem…

quy hoach co bi

Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và nắm bắt những thông tin quan trọng về kế hoạch sử dụng đất tại…

anh chup man hinh 2021 12 07 luc 104324 16388486375201879483648

Bản đồ quy hoạch xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Đồng, huyện An Dương. Phương án sử dụng đất xã An Đông, An Dương thành…

Một số khu đất dính quy hoạch của phường Thượng Cát trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm.

Bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tìm hiểu bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin miễn phí và…