Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn năm 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Kạn đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.
Bắc Kạn là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Kạn, nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 164 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía Nam giáp huyện Chợ Mới
 • Các phía còn lại giáp huyện Bạch Thông.

Thị xã Bắc Kạn được thành lập vào tháng 7 năm 1901, khi đó vừa là tỉnh lỵ tỉnh Bắc Kạn, vừa là châu lỵ châu Bạch Thông. Thị xã trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa của tỉnh Bắc Kạn. Các cơ quan đầu não bộ máy cai trị của chính quyền thực dân phong kiến đều đóng ở đây.
Quy hoạch thành phố Bắc Kạn, bao gồm 6 phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa và 2 xã: Dương Quang, Nông Thượng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, thành phố Bắc Kạn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 Thành phố Bắc Kạn.
Theo Điều 1 của Quyết định số 1238/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của Thành phố Bắc Kạn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.223,46 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 40,84 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 16,84 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, Thành phố Bắc Kạn.

Bản đồ quy hoạch thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn năm 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 TP. Bắc Kạn

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:
Theo Điều 2 của Quyết định số 1238/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của Thành phố Bắc Kạn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm: Đất nông nghiệp là 11.583,43 ha; Đất phi nông nghiệp là 2.053,63 ha; Đất chưa sử dụng là 62,78 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của Thành phố Bắc Kạn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của thành phố.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Bắc Kạn.
Theo quyết định, Bổ sung các công trình, dự án gồm 02 công trình, dự án:

 • Đấu giá đất tại khu đô thị Bắc Sông Cầu (Phần diện tích đã giải phóng mặt bằng), với diện tích 2,5 ha; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT) là 2,0 ha và đất giao thông (DGT) là 0,5 ha; địa điểm: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 • Đấu giá đất tại khu dân cư Khuổi Kén, với diện tích 0,5 ha; mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, địa điểm: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Bổ sung vị trí, diện tích các thửa đất cần chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị (ODT) và đất ở tại nông thôn (ONT) trên địa bàn 07 xã, phường: Phùng Chí Kiên, Đức Xuân, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng, Xuất Hóa và Nông Thượng.
Ngày 10/10/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn (lần 2).
theo đó, Bổ sung các công trình, dự án gồm: 02 công trình, dự án:

 • Công trình xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn, do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất xin bổ sung 01ha, địa điểm thực hiện tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.
 • Công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất xin bổ sung 0,02ha, địa điểm thực hiện tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. . 2. Điều chỉnh loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

– Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, điều chỉnh 0,25ha đất HNK, 0,17ha đất SON và 0,2ha đất CSD sang đất LUC.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

UBND TP Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho thành phố Bắc Kạn.

Theo quyết định này, có 2 công trình, dự án được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

 1. Đấu giá đất tại khu đô thị Bắc Sông Cầu (phần diện tích đã giải phóng mặt bằng) với diện tích 2,5 ha, trong đó 2,0 ha dành cho đất ở tại nông thôn (ONT) và 0,5 ha dành cho đất giao thông (DGT), tại xã Dương Quang.
 2. Đấu giá đất tại khu dân cư Khuổi Kén, diện tích 0,5 ha, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, tại xã Dương Quang.

Ngoài ra, UBND cũng ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (lần 2) cho thành phố Bắc Kạn.

Theo quyết định này, có 2 công trình, dự án được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất:

 1. Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại phường Phùng Chí Kiên với diện tích đất xin bổ sung 01 ha.
 2. Xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Dương Quang tại xã Dương Quang với diện tích đất xin bổ sung 0,02 ha.

Đồng thời, có điều chỉnh loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể, điều chỉnh 0,25 ha đất HNK, 0,17 ha đất SON và 0,2 ha đất CSD sang đất LUC.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024, UBND thành phố đã lập phương án như sau:

 • Đất nông nghiệp: 638,22 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 644,12 ha
 • Đất chưa sử dụng: 5,89 ha

Các phường và xã cần chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2024 được phân bổ như sau:

 • Phường Đức Xuân: 7,85 ha
 • Phường Xuất Hóa: 1,06 ha
 • Phường Huyền Tụng: 2,62 ha
 • Xã Dương Quang: 1,05 ha
 • Phường Nguyễn Thị Minh Khai: 2,26 ha
 • Xã Nông Thượng: 1,88 ha
 • Phường Phùng Chí Kiên: 8,50 ha
 • Phường Sông Cầu: 3,45 ha

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Xem bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Toàn Quốc

Bản đồ quy hoạch An Giang Bản đồ quy hoạch Kiên Giang
Bản đồ quy hoạch Bà Rịa – Vũng Tàu Bản đồ quy hoạch Kon Tum
Bản đồ quy hoạch Bắc Giang Bản đồ quy hoạch Lai Châu
Bản đồ quy hoạch Bắc Kạn Bản đồ quy hoạch Lâm Đồng
Bản đồ quy hoạch Bạc Liêu Bản đồ quy hoạch Lạng Sơn
Bản đồ quy hoạch Bắc Ninh Bản đồ quy hoạch Lào Cai
Bản đồ quy hoạch Bến Tre Bản đồ quy hoạch Long An
Bản đồ quy hoạch Bình Định Bản đồ quy hoạch Nam Định
Bản đồ quy hoạch Bình Dương Bản đồ quy hoạch Nghệ An
Bản đồ quy hoạch Bình Phước Bản đồ quy hoạch Ninh Bình
Bản đồ quy hoạch Bình Thuận Bản đồ quy hoạch Ninh Thuận
Bản đồ quy hoạch Cần Thơ Bản đồ quy hoạch Phú Thọ
Bản đồ quy hoạch Cao Bằng Bản đồ quy hoạch Phú Yên
Bản đồ quy hoạch Cà Mau Bản đồ quy hoạch Quảng Nam
Bản đồ quy hoạch Đà Nẵng Bản đồ quy hoạch Quảng Ngãi
Bản đồ quy hoạch Đắk Lắk Bản đồ quy hoạch Quảng Ninh
Bản đồ quy hoạch Đắk Nông Bản đồ quy hoạch Quảng Trị
Bản đồ quy hoạch Điện Biên Bản đồ quy hoạch Sóc Trăng
Bản đồ quy hoạch Đồng Nai Bản đồ quy hoạch Sơn La
Bản đồ quy hoạch Đồng Tháp Bản đồ quy hoạch Tây Ninh
Bản đồ quy hoạch Gia Lai Bản đồ quy hoạch Thái Bình
Bản đồ quy hoạch Hà Giang Bản đồ quy hoạch Thái Nguyên
Bản đồ quy hoạch Hà Nam Bản đồ quy hoạch Thanh Hóa
Bản đồ quy hoạch Hà Nội Bản đồ quy hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh
Bản đồ quy hoạch Hà Tĩnh Bản đồ quy hoạch Thừa Thiên Huế
Bản đồ quy hoạch Hải Dương Bản đồ quy hoạch Tiền Giang
Bản đồ quy hoạch Hải Phòng Bản đồ quy hoạch Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch Hậu Giang Bản đồ quy hoạch Tuyên Quang
Bản đồ quy hoạch Hòa Bình Bản đồ quy hoạch Vĩnh Long
Bản đồ quy hoạch Hưng Yên Bản đồ quy hoạch Vĩnh Phúc
Bản đồ quy hoạch Khánh Hòa Bản đồ quy hoạch Yên Bái
Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…